Informacja Forex w FOREX-Oferta - bossafx.pl
2019.11.18, godz. 11:45
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif
Informacja Forex

Statystyki klientów

Poniższa tabela zawiera informację dotyczącą wyników osiąganych przez klientów na instrumentach Finansowych na rynku OTC, w podziale na grupy instrumentów, za III kwartał 2019 r.

Typ instrumentu
finansowego
od do% Zrealizowany zysk
%  Nie wykazali straty bądź zysku
%  Zrealizowana strata
WYNIKI OSIĄGANE PRZEZ KLIENTÓW W III KWARTALE 2019 W PODZIALE NA GRUPY INSTRUMENTÓW
Bond/Iterest Rate CFD
2019-07-012019-09-3047.761.4950.75
Commodity CFD
2019-07-01 2019-09-3056.430.2743.30
Equity CFD
2019-07-012019-09-3032.320.00
67.68
Forex CFD
2019-07-012019-09-3044.400.1255.48
Index CFD
2019-07-012019-09-3048.030.1551.82

 

Poniższa tabela zawiera informację dotyczącą wyników osiąganych przez klientów na instrumentach finansowych na rynku OTC, w podziale na dźwignie ustalone na danym instrumencie, za III kwartał 2019 r.

Dźwignia ustalona na danym
instrumencie finansowym
od do
%  Zrealizowany zysk
%  Nie wykazali straty bądź zysku
%  Zrealizowana strata
WYNIKI OSIĄGANE PRZEZ KLIENTÓW W III KWARTALE 2019 W PODZIALE NA DŹWIGNIE USTALONE NA DANYM INSTRUMENCIE
1%
2019-07-012019-09-3028.570.0071.43
2%
2019-07-012019-09-3040.000.00 60.00
3%
2019-07-012019-09-3040.000.0060.00
3.33%
2019-07-01
2019-09-30
45.050.1554.80
5%
2019-07-012019-09-30
47.410.0652.53
10%
2019-07-01
2019-09-30
56.410.1843.41
20%
2019-07-012019-09-3039.740.44 59.83

Czas realizacji zleceń

Standardowy czas procesowania zleceń składanych przez klientów za III kwartał 2019 r. wynosi  83 milisekundy. Zlecenie klienta rozumiane jest jako zawarcie zlecenia oczekującego, zlecenie kupna lub sprzedaży, oraz anulacja lub modyfikacje tych zleceń.

Różnica pomiędzy instrumentem pochodnym a instrumentem bazowym

Instrumenty, będące przedmiotem obrotu w systemie transakcyjnym BossaFX, notowane są w formie kontraktów na różnice kursowe (ang. Contract for Differnece – CFD), te zaś sklasyfikowane są w szerokiej grupie instrumentów pochodnych. Kontrakty CFD notowane są w oparciu o instrumenty bazowe, którymi w przypadku systemu BossaFX są kursy par walutowych, giełdowe kontrakty futures, syntetyczne indeksy walutowe oraz akcje spółek giełdowych. Zajęcie pozycji długiej lub krótkiej w kontrakcie CFD nie jest równoważne zajęciu pozycji w instrumencie bazowym. Wynika to z różnic w sposobie rozliczenia instrumentu, terminie wygaśnięcia czy prawach jakie przysługują nabywcy instrumentu bazowego, a które nie są przypisane do kontraktu CFD. Kontrakty CFD odzwierciedlają cenę instrumentu bazowego. Przyjmując za kryterium typ instrumentu bazowego kontrakty CFD można podzielić na trzy grupy:
  • CFD par walutowych oraz CFD indeksów walutowych
  • CFD giełdowych kontraktów futures
  • Equity CFD – oparte o kursy akcji spółek giełdowych


Kontrakty CFD par walutowych oraz indeksów walutowych

Instrumentem bazowym dla kontraktów CFD par walutowych są transakcje spot zawierane na międzybankowym rynku walutowym (Interbank). Walutowy rynek międzybankowy jest miejscem, gdzie dochodzi do kojarzenia ofert kupna i sprzedaży określonej waluty w zamian za inną walutę. Ze względu na decentralizację Interbanku, nie można określić w danym czasie jednego kursu transakcyjnego.
Kluczowym elementem łączącym walutowe instrumenty CFD z instrumentami walutowego rynku międzybankowego jest kasowy kurs transakcyjny (kurs spot), podawany przez dostawców płynności. Jest on obudowany spreadem brokera, co oznacza, że oferowane ceny kupna kontraktów CFD są odpowiednio wyższe od cen sprzedaży.
Po dokonaniu transakcji na rynku międzybankowym dochodzi do wymiany walut będących przedmiotem transakcji. W przypadku kontraktów CFD transakcja ma charakter nierzeczywisty – strony nie muszą posiadać wymienianych walut. Rezultatem zawartej transakcji jest pozycja w danym instrumencie CFD (długa po zakupie, krótka po sprzedaży), która istnieje w formie zapisu na rachunku klienta. Pozycja wyceniana jest na bieżąco po aktualnym kursie rynkowym (z uwzględnieniem spreadu – kurs ask do wyceny pozycji krótkiej, kurs bid do wyceny pozycji długiej).
Aby dokonać transakcji na walutowym instrumencie CFD wystarczy posiadać ułamek kwoty na jaką opiewa kontrakt – jest to tak zwany depozyt zabezpieczający. Wykorzystanie tego mechanizmu określone jest lewarowaniem i umożliwia zawieranie transakcji o wielkości znacznie przekraczającej ilość angażowanych środków.
Wielkość transakcji na walutowym rynku międzybankowym określana jest indywidualnie przez strony transakcji. W przypadku instrumentów CFD podstawową jednostką wielkości transakcji jest lot, który odpowiada 100 000 jednostek waluty bazowej. W zależności od rodzaju rachunku minimalna wielkość transakcji to 0.01 lub 0.10 lota.
Rozliczenie transakcji spot na rynku międzybankowym następuje do dwóch dni od zawarcia transakcji. Rozliczenie transakcji w walutowym CFD następuje po zamknięciu pozycji. Pozycja może być przetrzymywana do roku. Za każdy dzień utrzymywania pozycji naliczane są punkty swapowe, wynikające z różnicy stóp procentowych obu walut.
Obok walutowych kontraktów CFD w systemie transakcyjnym BOSSAFX funkcjonują także CFD na indeksy walutowe. Indeks walutowy nie posiada jednego instrumentu bazowego na rynku międzybankowym. Jego kurs obliczany jest na podstawie syntetycznej formuły opartej o niezmienne udziały walut w koszyku i ich zmienne kursy. Zawarcie transakcji na indeksie walutowym odpowiada zawarciu szeregu transakcji o określonych proporcjach na walutowych kontraktach CFD. Utrzymywanie pozycji, lewarowanie oraz punkty swapowe dla indeksu walutowego odpowiadają specyfice transakcji na walutowych kontraktach CFD.

 

ZESTAWIENIE RÓŻNIC MIĘDZY WALUTOWYMI KONTRAKTAMI CFD, A KONTRAKTAMI BAZOWYMI Z RYNKU MIĘDZYBANKOWEGO
 Kontrakt bazowy Kontrakt walutowy CFD
Kurs transakcji Ustalone przez strony transakcji Aktualny kurs z rynku międzybankowego obudowany spreadem brokera 1)
Wielkość kontraktu Ustalana przez strony transakcji Określona w specyfikacji, podstawowa wielkość to 1 lot2)
Depozyt zabezpieczającyUstalany indywidualnie przez strony transakcji Od 1% uzależniony od salda rachunku3)
Rozliczenie kontraktu W ciągu 2 dniW dniu zamknięcia pozycji
Długość życia kontraktu Intraday Do zamknięcia pozycji, maksymalnie rok4)
Godziny obrotu 24 h na dobę Zazwyczaj 24 h na dobę, jednak mogą się w pełni nie pokrywać z godzinami obrotu na Interbanku5)
Realizacja zleceńZlecenie może być realizowane w transzach po różnych kursach Całość zlecenia realizowana po jednej cenie 6)
Koszty transakcyjne Brak, ewentualne koszty za dostęp dorynku Spread brokera7)

1)  Ceny po jakich zawierane są transakcje na kontraktach CFD to kursy z rynku międzybankowego, pochodzące od dostawców płynności, obudowane spreadem brokera.
2)  Lot odpowiada 100.000 jednostek waluty bazowej (pierwsza z lewej w zestawieniu pary walutowej), w zależności od rodzaju rachunku jest podzielny do 0.01 lub do 0.10 części.
3)  Szczegółowe zestawienie depozytów w tabeli specyfikacji .
4)  Otwartą pozycję w walutowym kontrakcie CFD można przetrzymywać do 1 roku, później następuje jej automatyczne zamknięcie, wynika to z regulacji prawnych.
5)  Szczegółowe informacje w tabeli specyfikacji .
6)  Niezależnie od wielkości zlecenie jest realizowane w całości po jednym kursie.
7)  Ze złożeniem i realizacją zlecenia nie wiąże się żadna prowizja, za jedyny koszt można uznać wielkość spreadu.


Kontrakty CFD giełdowych kontraktów futures

Instrumenty bazowe dla CFD na kontrakty futures notowane są na regulowanych rynkach giełdowych i same w sobie także są instrumentami pochodnymi. Parametry kontraktów futures są ściśle określone przez giełdę. Specyfikacja kontraktów CFD jest również szczegółowo określona, jednak między instrumentami występuje kilka różnic.
Pozycja w kontrakcie futures może (w zależności od sposobu rozliczenia) obligować do fizycznego dostarczenia instrumentu bazowego, na który opiewa futures. Transakcje CFD są nierzeczywiste, a samo rozliczenie jest różnicą kursu otwarcia i zamknięcia.
Kontrakty futures występują w seriach i rozliczane są w określonych przez giełdę terminach. Przed wygaśnięciem serii kontraktów, które są instrumentem bazowym dla CFD dochodzi do rolowania. Polega ono na zmianie instrumentu bazowego poprzez zamianę serii kontraktów futures na kolejną, najbardziej płynną. Pomiędzy kolejnymi seriami istnieją różnice kursowe (tak zwana baza), które podczas rolowania CFD korygowane są punktami swapowymi. Samo rolowanie nie wpływa na wycenę pozycji, umożliwia za to utrzymywanie pozycji przy wygaśnięciu serii.
Wielkość kontraktów futures określona jest w specyfikacji kontraktu, zaś minimalna wielkość transakcji to jeden kontrakt. Jeden lot jest podstawową wielkością kontraktu CFD (może się różnić od nominalnej wielkości instrumentu bazowego), jest on podzielny i w zależności od rodzaju rachunku jego minimalny wolumen wynosi od 0.01 do 0.1.
Cechą wspólną kontraktów CFD i bazowych dla nich futures jest lewarowanie – oznacza to, że wystarczy ułamek wielkości kontraktu, aby otworzyć w nim pozycję. Ułamek ten określany jest jako depozyt zabezpieczający i zazwyczaj w przypadku CFD jest dużo niższy niż dla futures notowanych na giełdzie.
Kontrakty futures notowane są w godzinach określonych przez giełdę – w zależności od kontraktu występują różne fazy notowań, podczas niektórych z nich składać można tylko wybrane rodzaje zleceń (zlecenia składać można także poza sesją). Godziny notowań dla instrumentów CFD mogą się różnić od godzin sesji instrumentów bazowych. Zlecenia można składać tylko w trakcie godzin sesji CFD.
Z transakcjami na kontraktach futures wiąże się prowizja od obrotu, transakcje na CFD są wolne od prowizji. Kursem transakcyjnym dla kontraktów CFD jest rynkowy kurs instrumentu bazowego powiększony o spread brokera. W przypadku CFD całość zlecenia realizowana jest po tym samym kursie, ze względu na spadek płynności transakcje na kontraktach futures realizowane mogą być w transzach – po różnych cenach.

 

ZESTAWIENIE RÓŻNIC MIĘDZY KONTRAKTAMI CFD NA FUTURES, A KONTRAKTAMI TERMINOWYMI RYNKU GIEŁDOWEGO
 Kontrakt bazowy Kontrakt CFD
Wielkość kontraktu Określona przez giełdę Określona w specyfikacji, podstawowa wielkość to 1 lot1)
Depozyt zabezpieczającyOkreślony przez giełdę w specyfikacji instrumentu Od 1%, uzależniony od instrumentu i salda rachunku2)
Rozliczenie kontraktuRozliczany w dniu wygaśnięcia serii (zazwyczaj od 4 do 12 serii w ciągu roku) lub zamknięcia pozycji W dniu zamknięcia pozycji
Lewarowanie pozycji Zależnie od wielkości wymaganego depozytu określonego przez giełdę Od 1:100, uzależniona od instrumentu i salda rachunku
Długość życia kontraktu Do wygaśnięcia (lub zamknięcia) Do zamknięcia pozycji, maksymalnie rok3)
Godziny obrotu Określone przez giełdę z podziałem na fazy sesji Określone w specyfikacji, nie obejmują wszystkich faz sesji instrumentu bazowego4)
Składanie zleceń oczekującychW różnych fazach sesji i po za sesją Tylko w trakcie obrotu5)
Realizacja zleceńZlecenie może być realizowane w transzach po różnych kursach Całość zlecenia realizowana po jednej cenie6)
Koszty transakcyjneProwizja od obrotu Spread brokera7)

1) Giełdowe kontrakty futures mają ściśle określoną wielkość kontraktu, o której decyduje kurs kontraktu i mnożnik. Wielkości kontraktów CFD określone są na tej samej zasadzie, jednak nominalnie mogą się różnić od kontraktów futures. Więcej w tabeli specyfikacji .
2) Giełdy określają wielkość depozytu wstępnego oraz właściwego dla każdego z kontraktów futures, wielkości te mogą się różnić od depozytów na kontrakty CFD. Szczegóły w tabeli depozytów .
3) Kontrakty futures wygasają w dniach określonych przez giełdę, dla posiadacza pozycji w kontrakcie oznacza to jej zamknięcie i rozliczenie. W przypadku CFD możliwe jest utrzymywanie pozycji do roku. Przed wygaśnięciem kontraktu bazowego dla CFD następuje jego rolowanie, a różnica kursów korygowana jest za pomocą punktów swap. Szczegóły w tabeli rolowań .
4) Godziny faz sesji dla poszczególnych kontraktów futres określane są przez giełdy na których te są notowane. Godziny notowań kontraktów CFD nie obejmują wszystkich faz sesji giełdowej. Więcej w tabeli specyfikacji .
5) W przeciwieństwie do rynku giełdowego zlecenia oczekujące i ich modyfikacje składać można jedynie w trakcie godzin obrotu kontraktu CFD.
6) Niezależnie od wielkości zlecenie na kontrakt CFD realizowane jest w całości po jednym kursie.
7) Na rynku giełdowym od realizowanych zleceń pobierane są prowizje, mogą także występować dodatkowe opłaty za dostęp do aktualnych notowań. Zlecenia na kontraktach CFD nie są obłożone żadną opłatą, a za jedyny koszt można uznać spread transakcyjny.


Instrumenty z grupy Equity CFD

Kontrakty z grupy Equity CFD oparte są o ceny akcji spółek giełdowych. Zawarcie transakcji na Equity CFD jest transakcją nierzeczywistą i nie oznacza kupna czy sprzedaży akcji.
Podstawową i niepodzielną wielkością zlecenia Equity CFD jest jeden lot, który odpowiada jednej akcji. Zakup określonej ilości akcji wiąże się z wniesieniem środków odpowiadających pełnej wartości zlecenia. W przypadku Equity CFD występuje lewarowanie, co oznacza, że wystarczy posiadać środki równe 20% wartości zlecenia. Od pozostałej kwoty naliczane są odsetki, które dopisywane są do salda rachunku w postaci punktów swapowych. Prowizja pobierana jest od całej wielkości transakcji (za otworzenie pozycji i z góry za jej zamknięcie). Akcje, jako instrument udziałowy, zapewniają ich posiadaczom pewne prawa: jak prawo do udziału w walnym zgromadzeniu, prawo poboru czy prawo do dywidendy. Pozycje zajęte w Equity CFD nie zapewniają takich praw. W przypadku gdy realizacja tych praw ma teoretyczny wpływ na wycenę instrumentu bazowego na rachunku posiadacza pozycji w Equity CFD dokonywane są (za pomocą punktów swapowych) odpowiednie korekty. Wypłata dywidendy obniża teoretyczną wartość akcji w dniu odcięcia prawa do dywidendy od akcji. W przeddzień odcięcia rachunki posiadaczy pozycji długich w Equity CFD uznawane są punktami swapowymi, odpowiadającymi teoretycznemu spadkowi wartości instrumentu bazowego. Wielkość ta równa jest wartości netto wypłacanej dywidendy. W przypadku posiadaczy pozycji krótkich w Equity CFD dochodzi do obciążenia rachunku (za pomocą punktów swapowych) o wartość brutto wypłacanej dywidendy. Analogiczne korekty mają miejsce w przypadku odłączenia praw poboru od akcji.
Jeżeli na rynku bazowym dochodzi do splitu lub scalenia akcji to analogiczna operacja przeprowadzana jest na rachunku posiadacza pozycji w Equity CFD.
Rozliczenie środków ze sprzedaży akcji następuje w dwa dni po dokonanej operacji. W przypadku Equity CFD rozliczenie następuje natychmiastowo.
Obrót na rynku instrumentu bazowego realizowany jest w trakcie sesji, której fazy określone są przez giełdę. Zlecenia oczekujące można składać także po za sesją. Zlecenia na Equity CFD można składać tylko w godzinach ich obrotu, które nie pokrywają się z wszystkimi fazami sesji instrumentu bazowego.

 

ZESTAWIENIE RÓŻNIC MIĘDZY KONTRAKTAMI EQUITY CFD, A AKCJAMI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH
 Instrument bazowy Kontrakt CFD
Minimalna wielkość zlecenia 1 akcja 1 lot odpowiadający 1 akcji
Depozyt zabezpieczającynie dotyczy
Od 20% wartości inwestycji
Rozliczenie kontraktu2 dni po zamknięciu pozycji W dniu zamknięcia pozycji1)
Lewarowanie pozycji Brak Dźwignia 1:5
Długość życia kontraktu Bez limitu Bez limitu
Godziny obrotu Określone przez giełdę fazy sesji Określone w specyfikacji, nie obejmują wszystkich faz sesji giełdowej
Składanie zleceń oczekującychW różnych fazach sesji i po za sesją W trakcie godzin obrotu instrumentu, określonych w specyfikacjii2)
Koszty transakcyjneProwizja Prowizja i koszty lewarowania, jeżeli pozycja jest utrzymywana do kolejnego dnia notowań 3)
DywidendyWypłacane netto w dniu wypłaty dywidendy Korekta (poprzez punkty swapowe) spadku wartości teoretycznej instrumentu w dniu odcięcia prawa do dywidendy4)
Prawa poboru Przyznawane zgodnie z postanowieniami prospektu emisyjnego Korekta (poprzez punkty swapowe) spadku wartości teoretycznej instrumentu w dniu odłączenia praw poboru5)
Splity i scalania akcji Zmiana ilości akcji w portfelu bez zmiany jego wartościZmiana ilości Equity CFD w portfelu bez zmiany jego wartości
Prawo do udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Przysługuje Nie przysługuje

1) Na rynku giełdowym środki z zamkniętej pozycji w akcjach dostępne są po 3 dniach. W przypadku Equity CFD środki są dostępne natychmiast po zamknięciu pozycji.
2) Zlecenia oczekujące i ich modyfikacje można składać jedynie w trakcie notowań instrumentu Equity CFD, po za wyznaczonymi godzinami handlu jest to niemożliwe.
3) Od zrealizowanych zleceń na Equity CFD pobierana jest prowizja (w tym z góry za zamknięcie). Dodatkowo istnieją koszty za kredytowanie części pozycji. Więcej o kosztach utrzymania pozycji w tabeli punktów swapowych .
4) Posiadaczom pozycji w Equity CFD nie przysługuje prawo do dywidendy. Jednak w przeddzień odcięcia tego prawa od instrumentu bazowego następuje korekta (za pomocą punktów swap) o teoretyczny spadek wartości akcji.
5) Posiadaczom pozycji w Equity CFD nie przysługują prawa poboru, jednak w dniu ich oderwania od aktywu bazowego następuje korekta (za pomocą punktów swap) o teoretyczny spadek wartości akcji.


Punkty swapowe

Geneza wyliczeń punktów swapowych

W platformie BossaFx można zawierać transakcje na instrumentach dla których są naliczane punkty swapowe. Genezą naliczania punktów swapowych jest różnica między kursem terminowym a kursem spot danej pary walutowej.

Jeżeli inwestor przeprowadza transakcje w ciągu dnia (intraday), wtedy jego transakcja uznawana jest za transakcję spot, wobec tego punkty swapowe nie są naliczane. W drugim przypadku, gdy inwestor posiada otwartą pozycję na koniec dnia, wtedy jego transakcja jest traktowana jest jako pewna forma transakcji terminowej. Na koniec dnia punkty swapowe będą zatem różnicą miedzy kursem terminowym a kursem spot. Wartość punktów swapowym będą zależeć w głównej mierze od różnicy miedzy stopami procentowi walut wchodzących w skład pary walutowej. Punkty swapowe mogą być dla inwestora kosztem lub dodatkowym przychodem. Przy założeniu otwarcia pozycji długiej i braku marży na stopach procentowych, jeżeli stopa procentowa waluty kwotowanej jest niższa od stopy procentowej waluty bazowej wtedy punkty swapowe będą dodatnie. Inwestor dostaje rekompensatę tego, że jest „na długo” w walucie o wysokiej stopie procentowej i „na krotko” w walucie o niskiej stopie procentowej. W przypadku pozycji krótkiej inwestor poniesie koszt w postaci punktów swapowe, ponieważ jest „na długo” w walucie o niskiej stopie procentowej.  

  • Do obliczenia punktów swapowych dla walut stosuje się następujące wzory: 


Gdzie:
X
– symbol waluty bazowej,
Y
– symbole waluty kwotowanej,
XYask, XYbid – wartości ask i bid dla danej pary walutowej,
Yr, Xr – stopy procentowe dla danej waluty,
Xrask, Xrbid – ask, bid stopy procentowej dla waluty bazowej,
Yrbid, Yrask – ask i bid stopy procentowej dla waluty kwotowanej,
Xtime, Ytime – horyzont czasowy w latach,
marżayrbid – marża bid dla waluty kwotowanej,
marżayrask – marża ask dla waluty kwotowanej,
marżaxrbid – marża bid dla waluty bazowej,
marżaxrask – marża ask dla waluty bazowej,
multiple – 1/wielkość jednego pipsa wg tabeli specyfikacji instrumentów.  

W przypadku instrumentów: PLATINUM, PALLADIUM i SILVER również stosuje się punkty swapowego. Powyższe instrumenty są metalami szlachetnymi i są notowane po kursie spot, wobec tego utrzymanie otwartej pozycji na koniec dnia wiąże się z wyliczeniem kursu terminowego i wynikającej z tej relacji różnicy. Do obliczenia kursu terminowego wykorzystuje się tylko stopę procentową waluty w której notowany jest danych towar. 

  • Do obliczenia puntkow swapowych dla PLATINUM, PALLADIUM i SILVER stosuje się następujące wzory:


Gdzie:
Xr
– stopa procentowa dla danej waluty,
Zbid, Zask – wartość bid, ask dla danego towaru,
Xrbid, Xrask – bid, ask stopy procentowe dla waluty kwotowania towaru,
Xtime – horyzont czasowy w latach,
marżaXrbid
marża bid dla waluty bazowej,
marżaXrask
marża ask dla waluty bazowej,
multiple
– mnożnik instrumentu z tabeli specyfikacji instrumentów.


Rynkowe stopy oprocentowania depozytów i kredytów na rynku międzybankowym, wysokości marż doliczanych do stóp procentowych depozytów i kredytów na rynku międzybankowym, czas naliczenia punktów swapowych, a także dzień w którym naliczane są potrójne punkty swapowe znajdziesz w TABELI.

Tabela stóp procentowych dla walut

Do wyliczeń punktów swapowych wykorzystuje się rynkowe stopy procentowe (obarczone marżą) dla danych walut w parze walutowej. Zastosowane najbardziej charakterystyczne i popularne stopy procentowe widoczne w tabeli poniżej.

 Waluta Nazwa stopy procentowej Konwencja liczenia dni
 PLN Warsaw Interbank Offered Rate 1W (WIBOR) 365
 USD ICE LIBOR USD 1W 360
 EUR ICE LIBOR EUR 1W 360
 CHF ICE LIBOR CHF 1W 360
 GBP ICE LIBOR GBP 1W 365
 JPY ICE LIBOR JPY 1W 360
 AUD AUD Bank Bill 1M 365
 CAD Canada Bankers Acceptances 1M (CDOR) 365
 NZD NZD BANK BILL 1M 365
 CZK Czech Interbank Offered Rates 1W (PRIBOR) 360
 HUF Budapest Interbank Offered Rates 1W (BUBOR)  360
 RON Romanian Interbank Offer Rate 1W (ROBOR) 360
 TRY Bank Association of Turkey Rates 1W (TRLIBOR) 360
 RUB Moscow Prime Offered Rate 1W 365
 SEK Stockholm Interbank Offered Rate 1W 360
 NOK Norwegian Interbank Offered Rate 1W (NIBOR) 360
 MXN Mexico Interbank TIIE 28 Day 360
 ZAR Johanesburg Interbank Agreed Rate 1M (JIBAR) 360
 HKD Hong Kong Interbank Offered Rate 1W (HIBOR) 365
 DKK Copenhagen Interbank Offered Rates 1W (CIBOR) 360
CNH
Hong Kong Interbank Offerd Rate 1W (HICNH)
360
THB
Bank of Thailand BIBOR fixing 1W (BOWX1W)
365
BRL
Brasil's Interbank Offerd Rate 1M
365

Harmonogram korygowania spadku wartości teoretycznej instrumentów Equity CFD

Z posiadaniem akcji wiąże się wiele praw. Jednym z nich jest prawo do dywidendy, czyli udziału w wypracowanym zysku netto spółki. Otworzenie długich pozycji w instrumentach Equity CFD nie jest równoważne z zakupem akcji odpowiadających tym instrumentom. Posiadacze długich pozycji w instrumentach Equity CFD nie mają praw, jakie przysługują posiadaczom akcji (jak np. prawo do udziału w walnym zgromadzeniu, prawa poboru, czy do wspomnianej już dywidendy). Dywidenda jednak wpływa na kurs akcji – teoretycznie go obniżając. W ostatnim dniu przysługiwania prawa do dywidendy otwarte pozycje zostaną odpowiednio skorygowane o spadek wartości teoretycznej instrumentu. Przydzielenie dywidendy obniża kurs akcji, dlatego pozycje krótkie zostaną obciążone wartością odpowiadającą wypłacanej dywidendzie. Pozycje długie zostaną uznane wartością wypłacanej dywidendy. Poniższa tabela zawiera zestawienie wartości o jakie nastąpi korekta teoretycznego spadku wartości instrumentów.

UWAGA: Informacje o wielkości i dniu korekty spadku wartości teoretycznej instrumentów uzupełniane będą sukcesywnie, w miarę podawaniania przez spółki informacji o dywidendach.

LP.SYMBOLDATA NALICZENIA KOREKTY
KOREKTA NA 1 LOT
POZYCJE DŁUGIE
POZYCJE KRÓTKIE
HARMONOGRAM KORYGOWANIA SPADKU WARTOŚCI TEORETYCZNEJ INSTRUMNETÓW EQUITY CFD
1ACP_PL2019.05.16 3.07 PLN- 3.07 PLN
2BHW_PL2019.06.113.74 PLN - 3.74 PLN 
3PEO_PL2019.07.086.6 PLN - 6.6 PLN
4BZW_PL2019.04.267.20 PLN
- 7,20 PLN
5MBK_PL   
6EUR_PL2019.05.271 PLN- 1 PLN
7GTC_PL2019.05.200.37 PLN- 0.37 PLN
8LTS_PL2019.09.103 PLN - 3 PLN
9JSW_PL2019.08.231.71 PLN- 1.71 PLN
10KER_PL2019.04.160.25 PLN- 0.25 PLN
11KGH_PL   
12LWB_PL2019.07.170.75 PLN- 0.75 PLN
13PGE_PL   
14PKN_PL2019.07.183.5 PLN- 3.5 PLN
15PGN_PL2019.07.250.11 PLN- 0.11 PLN
16PKO_PL2019.07.291.33 PLN- 1.33 PLN
17PZU_PL2019.08.122.8 PLN-2.8 PLN
18TPE_PL   
19
TPS_PL   
20ALR_PL   
21BRS_PL   
22CCC_PL2019.09.150.48 PLN- 0.48 PLN
23CPS_PL2019.06.270.48 PLN-0.48 PLN
24ENA_PL   
25ATT_PL   
26ING_PL2019.04.163.5 PLN- 3.5 PLN
27LPP_PL2019.06.1660 PLN- 60 PLN
28NET_PL