Rynek pierwotny-Emisje z Prawem Poboru w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.05.23, godz. 21:23
kontakt

Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 22 sierpnia 2012 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony w związku z: (i) ofertą publiczną do 250 000 000 akcji serii J Emitenta z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i do 250 000 000 akcji serii K Emitenta z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy („Oferta Publiczna”) oraz (ii) zamiarem ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym 2 390 143 319 praw poboru akcji serii J Emitenta, 2 390 143 319 praw poboru akcji serii K Emitenta, nie więcej niż 250 000 000 praw do akcji serii J Emitenta, nie więcej niż 250 000 000 praw do akcji serii K Emitenta, nie więcej niż 250 000 000 akcji serii J Emitenta oraz nie więcej niż 250 000 000 akcji serii K Emitenta („Prospekt”).

Elektroniczna wersja Prospektu opublikowana została na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 45 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2009 roku, nr 185, poz. 1439). Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z czynnikami ryzyka związanymi z inwestowaniem w akcje. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów wartościowych powinny być podejmowane po analizie treści całego Prospektu, łącznie z aneksami do jego treści oraz komunikatami aktualizującymi.

Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Oferta Publiczna jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską. Papiery wartościowe objęte Prospektem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej). Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

Oświadczam, że zapoznałem (am) się z powyższymi zastrzeżeniami oraz oświadczam, że jestem osobą, której zgodnie z prawem wolno udostępnić Prospekt oraz którą wolno zapraszać do uczestnictwa w przeprowadzanej Ofercie Publicznej stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a także obecnie znajduję się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

T A K   |   N I E