Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.31, godz. 16:17
kontakt
CFBPS

Komunikaty

23/03/23 17:41 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022
10/03/23 18:02 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Intencja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2022
27/02/23 17:15  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki CENTRUM FINANSOWE S.A.
17/02/23 18:36  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki CENTRUM FINANSOWE S.A.
18:32 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku NewConnect
14/02/23 17:32  brak uprawnień CENTRUM FINANSOWE SA (5/2023) Raport okresowy Spółki Centrum Finansowe S.A. za IV kwartał 2022 roku
13/02/23 18:48  brak uprawnień CENTRUM FINANSOWE SA (4/2023) Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie Spółki
19/01/23 17:15 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów
17/01/23 17:52 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Złożenie wniosków do GPW i KDPW w związku z ubieganiem się o wprowadzenie akcji serii F Spółki do obrotu na rynku NewConnect
13/01/23 20:43 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Zawarcie umowy cesji wierzytelności
20:24 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Informacja o otrzymaniu zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
20:01 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR - informacja o transakcjach zawartych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
12/01/23 18:46 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Zawarcie aneksów do umów zakazu sprzedaży akcji serii F z członkami zarządu Spółki
18:36 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Centrum Finansowe Spółka Akcyjna w dniu 12 stycznia 2023 r.
18:28  brak uprawnień CENTRUM FINANSOWE SA (3/2023) Uchwalenie zmiany Statutu Spółki na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 12 stycznia 2023 r.