Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 18:29
kontakt
DECORA

Komunikaty

17/08/22 12:56  brak uprawnień Decora szacuje, że zysk netto grupy spadł w I poł. '22 o 43 proc. do 22,8 mln zł
12:42 DECORA: Informacja o szacunkach wyników za I półrocze 2022 roku
03/08/22 10:43 DECORA: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. na dzień 5 września 2022 r.
25/07/22 14:34 DECORA: Zawarcie aneksu do umowy o kredyt nieodnawialny przez Emitenta
13/06/22 14:56 DECORA: Zawarcie umowy o limit kredytu wielocelowego
14:50 DECORA: Zawarcie umowy o kredyt nieodnawialny przez Emitenta
10/06/22 15:05 DECORA: Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i rachunku walutowym
06/06/22 16:50  brak uprawnień Decora wypłaci 2 zł dywidendy na akcję
16:30 DECORA: Wzrost szacowanych kosztów inwestycji
16:29 DECORA: Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia ustawowego badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2022 i 2023
16:28 DECORA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Decora S.A. w dniu 6 czerwca 2022 r.
16:26 DECORA: Informacja o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A w dniu 6 czerwca 2022 r. uchwały o wypłacie dywidendy
16:24 DECORA: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A. w Środzie Wielkopolskiej w dniu 6 czerwca 2022 r. oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte
15:58 DECORA: Nabycie akcji emitenta przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta
03/06/22 12:06 DECORA: Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A.