Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.21, godz. 18:57
kontakt
EFEKT

Komunikaty

27/01/23 17:46 EFEKT: Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2023
14/12/22 20:15 EFEKT: EFEKT formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
19:18 EFEKT: Uzupełnienie Korekty raportu okresowego za 1 półrocze roku obrotowego 2022
30/11/22 17:45 EFEKT: Rozwiązanie umowy przedwstępnej zawartej przez Emitenta
28/10/22 21:20 EFEKT: EFEKT formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15/10/22 11:15 EFEKT: EFEKT formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
10:47 EFEKT: Korekta raportu okresowego za 1 półrocze roku obrotowego 2022
05/09/22 19:26 EFEKT: EFEKT formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
29/08/22 22:21 EFEKT: Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego śródrocznego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2022 roku
22:14 EFEKT: Odstąpienie od umowy zawartej ze spółką zależną od Emitenta
20/07/22 22:01 EFEKT: Oddalenie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. z dnia 2 lipca 2020 roku w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii FF z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
01/07/22 12:39 EFEKT: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2022 r.
28/06/22 01:24 EFEKT: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
01:12 EFEKT: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - treść procedowanych uchwał, informacja podjętych i niepodjętych uchwałach, zgłoszonych sprzeciwach
20/06/22 21:48 EFEKT: Drugie zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia Korporacji Gospodarczej "EFEKT" S.A. z siedzibą w Krakowie ze spółkami zależnymi EFEKT-HOTELE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie oraz "LIDER HOTEL" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie