Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.11.17, godz. 03:32
kontakt
HERKULES

Komunikaty

25/10/19 15:58 HERKULES S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
18/10/19 16:07 HERKULES S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Santander Bank Polska
16/10/19 19:25 HERKULES S.A.: Informacja o podpisaniu aneksu do istotnej umowy wykonawczej przez spółkę zależną od Herkules S.A.
10/10/19 17:18 HERKULES S.A.: Zawarcie umów kredytowych z Bankiem Polskiej Spółdzielczości
08/10/19 16:36 HERKULES S.A.: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej i powołanie Wiceprezesa Zarządu
30/09/19 18:54 HERKULES S.A.: HERKULES S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
24/09/19 18:04 HERKULES S.A.: Informacja o utworzeniu odpisów aktualizujących, które zostaną ujęte sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2019 r.
22/07/19 16:43 HERKULES S.A.: Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Herkules S.A.
18/07/19 17:32 HERKULES S.A.: Informacja o powstaniu możliwości naliczenia kar umownych z tytułu realizacji przez spółkę zależną od Herkules S.A. istotnej umowy wykonawczej
10/07/19 15:42 HERKULES S.A.: Zmiany w składzie Komitetu Audytu Herkules S.A.
15:40 HERKULES S.A.: Delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Herkules S.A.
15:37 HERKULES S.A.: Odwołanie Wiceprezesa Zarządu Herkules S.A.
14/06/19 15:22 HERKULES S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Herkules S. A. w dniu 12 czerwca 2019 r.
13/06/19 14:21 HERKULES S.A.: Rezygnacja Członka Zarządu Herkules S.A.
14:18 HERKULES S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
baner_SCANER_920X112_10.jpg