Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.30, godz. 17:12
kontakt
DATAWALK

Komunikaty

30/09/22 13:03 DATAWALK S.A.: Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii P. Statement of the KDPW Operational Department regarding the registration of series P shares.
29/09/22 18:51 DATAWALK S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii P do obrotu na rynku podstawowym GPW. Admission and introduction of P series shares to trading on the WSE main market.
17:19  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii P spółki DATAWALK S.A.
27/09/22 15:42 DATAWALK S.A.: Warunkowa rejestracja akcji serii P w KDPW. Conditional registration of series P shares in KDPW.
21/09/22 10:19  brak uprawnień DM BOŚ obniżył rekomendację DataWalk do "trzymaj"
20/09/22 08:58  brak uprawnień DataWalk Inc. ma pośrednio zamówienie z Wydziału Dochodzeń Kryminalnych US Army
08:49 DATAWALK S.A.: Sprzedaż do Polaris Wireless. Sale to Polaris Wireless.
08:41 DATAWALK S.A.: Sprzedaż do Wydziału Dochodzeń Kryminalnych US Army. Sale to the US Army Criminal Investigations Division.
15/09/22 12:27 DATAWALK S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach. Information about shares transactions.
14/09/22 17:08 DATAWALK S.A.: DATAWALK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
09/09/22 13:53 DATAWALK S.A.: Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą Programu Motywacyjnego dla Członków Kluczowego Personelu DataWalk S.A. Approval by the Supervisory Board of the Incentive Program for the key personnel of DataWalk S.A.
08/09/22 19:18  brak uprawnień DataWalk szacuje skons. stratę operacyjną w I półr. '22 na 113,6 mln zł (opis)
18:50  brak uprawnień DataWalk szacuje skons. stratę operacyjną w I półr. '22 na 113,6 mln zł
18:30 DATAWALK S.A.: Informacja Zarządu dotycząca szacunkowych, wybranych danych finansowych za 1 półrocze 2022 roku. Information of the Executive Board on estimated selected financial data for the first half of 2022.
11:42 DATAWALK S.A.: Kolejna sprzedaż do Departamentu Obrony USA. Follow on purchase from US Department of Defense.