Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 14:28
kontakt
BLACKPE

Komunikaty

15/11/21 21:20  brak uprawnień BLACK PEARL SA (14/2021) Periodic report for the third quarter of 2021. Raport okresowy za III kwartał 2021 roku.
29/10/21 19:44 BLACK PEARL S.A.: Black Pearl S.A. aims to dynamically increase the value of the Company's assets by strengthening the sphere based on the acquisition of companies and a temporary step back from the digital currency sector.Black Pearl S.A. zmierza do dynamicznego wzrostu wartości aktywów Spółki poprzez wzmocnienie sfery opartej na akwizycji przedsiębiorstw i czasowe odejście z sektora walut cyfrowych.
30/09/21 17:04 BLACK PEARL S.A.: Change in the ownership of shares in MEDICANCOIN GREECE S.A. as a stage of implementation of the strategy targeted at ensuring the Issuer long-term revenues related to the exclusive right to distribute THC-containing products in the territory of the country after the start of production by MEDICANCOIN GREECE S.A.Zmiana stanu posiadania udziałów w MEDICANCOIN GREECE S.A. jako etap realizacji strategii zmierzającej do zapewnienia Emitentowi długoterminowych przychodów związanych z wyłącznym praw
27/09/21 18:29  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki BLACK PEARL S.A.
16/08/21 19:54  brak uprawnień BLACK PEARL SA (13/2021) Periodic report for the second quarter of 2021. Raport okresowy za II kwartał 2021 roku
21/07/21 16:35 BLACK PEARL S.A.: As part of the implementation of the strategic target of the Company, the Issuer's Management Board reduced the amount of the digital currency MCAN COIN ("Maximum Supply") from 5.000.000.000 to 1,000,000,000 MCAN COIN (transaction hash: 0x7fa0d5ac5b3012a5ed5f2235db19dbab249be55c272c9ba0292ef2d11e173bef) and froze 400,000,000 MCAN COIN within this quantity, leaving the circulating supply at the level of 600,000,000 MCAN COIN.W ramach realizacji celu strategicznego Spółki, Zarząd Emitenta zreduk
16/07/21 15:20 BLACK PEARL S.A.: The Issuer's Supervisory Board issued, in the form of a resolution, consent to reduce the amount of the digital currency MCAN COIN ("Maximum Supply") from 5,000,000,000 to 1,000,000,000 MCAN COIN and to freeze 400,000,000 MCAN COIN within this quantity on a dedicated separate wallet - leaving only 600,000,000 MCAN COIN in circulationRada Nadzorcza Emitenta wydała, w formie uchwały, zgodę na redukcje ilości waluty cyfrowej MCAN COIN ("Maximum Supply") z 5.000.000.000 do 1.000.000.000 MCAN COIN
13/07/21 20:49 BLACK PEARL S.A.: As part of the company's target - increasing the value of the Company - the Issuer's Management Board applied to the Supervisory Board for consent to reduce the amount of the digital currency MCAN COIN ("Maximum Supply") to 1,000,000,000 MCAN COIN and to freeze 400,000,000 MCAN COIN within this quantity on a dedicated separate wallet.W ramach realizacji celu Firmy - wzrostu wartości przedsiębiorstwa - Zarząd Emitenta wystąpił do Rady Nadzorczej z wnioskiem o zgodę na redukcje ilości waluty cyf
08/07/21 20:22 BLACK PEARL S.A.: Nabycie 300.000 akcji BPC w celu umorzenia oraz rozliczenie ceny nabycia walutą cyfrową 1.000.000 MCAN, w wyniku realizacji uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30.06.2021 roku.Purchase of 300,000 BPC shares for redemption and settlement of the purchase price in digital currency 1,000,000 MCAN, as a result of the implementation of the resolutions adopted by the Ordinary General Meeting of the Company on June 30, 2021
01/07/21 23:19  brak uprawnień BLACK PEARL SA (12/2021) Changes in the Supervisory Board and the Management Board of the Issuer. Zmiany w Radzie Nadzorczej oraz Zarządzie Emitenta.
22:49  brak uprawnień BLACK PEARL SA (11/2021) Redemption of 300,000 and split by 100 as a result of the resolutions of OGM. Umorzenie 300.000 akcji oraz split przez 100 w wyniku uchwał ZWZ (30.06.2021r)
20:59 BLACK PEARL S.A.: List of shareholders holding at least 5% of votes at the General Meetingon 30.06.2021Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WalnymZgromadzeniu w dniu 30.06.2021 roku
22/06/21 18:28  brak uprawnień GPW: Komunikat: BLACK PEARL
17:23 BLACK PEARL S.A.: With regard to ESPI: 26/2020, 29/2020 and 19/2021, the Issuer herebyinforms that Black Pearl S.A has filed The Complaint on the Measuresundertaken by the Management Board of Giełda Papierów Wartościowych wWarszawie S.A. and the Request for the Polish Financial SupervisionAuthority to undertake supervisory actions following the Resolution No565/2021 adopted on 1 June 2021 by GPW in Warsaw, on the suspension of thetrading in the Company's shares.W nawiązaniu do ESPI: 26/2020, 29/2020 oraz
18/06/21 19:19  brak uprawnień BLACK PEARL SA (10/2021) Annual report of Black Pearl SA for the financial year 2020. Raport roczny Black Pearl S.A. za rok obrotowy 2020. BLACK PEARL Spółka Akcyjna (PLBLKPC00014)