Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.29, godz. 12:01
kontakt
ALTUS

Komunikaty

16/11/22 17:25 ALTUS S.A.: Wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na wydane przez Komisje Nadzoru Finansowego decyzje w zakresie nałożenia na Spółkę kar pieniężnych i sankcji administracyjnej w postaci cofnięcia Spółce zezwolenia na wykonywanie działalności określonej w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
17:19 ALTUS S.A.: Uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację
10/11/22 17:31 ALTUS S.A.: ALTUS S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
18/10/22 12:34 ALTUS S.A.: Doręczenie decyzji KNF w sprawie wniosku Altus S.A. o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 lutego 2020 r.
10/10/22 23:49 ALTUS S.A.: Zawarcie Umowy Inwestycyjnej przez podmioty zależne.
23:25 ALTUS S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o rozpoczęciu istotnych negocjacji przez podmiot zależny.
30/08/22 18:44 ALTUS S.A.: ALTUS S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
25/08/22 19:40 ALTUS S.A.: Szacunkowe wyniki finansowe za I półrocze 2022 r.
24/08/22 18:08 ALTUS S.A.: Temat: Powołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołanie składu Komitetu Audytu działającego w ramach Rady Nadzorczej.
01/07/22 12:50  brak uprawnień NSA uchylił wyrok WSA oddalający skargę Altusa na kary nałożone przez KNF
12:23 ALTUS S.A.: Skarga kasacyjna Altus w NSA
24/06/22 20:59 ALTUS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Altus S.A. w dniu 24 czerwca 2022 roku
20:51 ALTUS S.A.: Informacja o powołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.
20:39 ALTUS S.A.: Informacja o treści uchwał podjętych oraz niepodjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ALTUS S.A.
02/06/22 15:00 ALTUS S.A.: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 5/2022 z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 czerwca 2022 roku