Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.29, godz. 11:04
kontakt
GETIN

Komunikaty

20/06/22 08:46 GETIN: Aktualizacja informacji poufnej
01/06/22 17:05 GETIN: Aktualizacja informacji poufnej
31/05/22 16:02  brak uprawnień Dniem ustalenia akcjonariuszy Getin Holding uprawnionych do otrzymania wypłat z obniżenia kapitału będzie 9 XII
15:46 GETIN: Informacja o dniu, według którego ustala się akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty z tytułu obniżenia kapitału zakładowego oraz dniu, w którym nastąpi wypłata środków z tytułu obniżenia kapitału zakładowego na rzecz akcjonariuszy
25/05/22 11:02  brak uprawnień Idea Bank Ukraina operacyjnie działa w zmniejszonym zakresie, ale wznowił akcję kredytową
08:24  brak uprawnień Strata netto grupy Getin Holding w I kw. '22 wyniosła 218,3 mln zł
07:59 GETIN: GETIN formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
20/05/22 17:12 GETIN: Rejestracja zmian w statucie Emitenta, tekst jednolity statutu Emitenta
18/05/22 15:36  brak uprawnień Getin Holding dokonał odpisów aktualizujących wartość aktywów na Ukrainie w wys. 222,9 mln zł
15:23 GETIN: Informacja o odpisach aktualizujących
17/05/22 14:11 GETIN: Zmiana terminu przekazania raportu okresowego
10/05/22 15:06 GETIN: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Getin Holding S.A. w dniu 10 maja 2022 r.
15:00 GETIN: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 maja 2022 r.
08/04/22 10:53 GETIN: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
06/04/22 13:53  brak uprawnień W Ukrainie działa ok. 70 proc. placówek Idea Banku - prezes Getin Holdingu