Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 14:57
kontakt
BEDZIN

Komunikaty

26/11/21 20:46 BEDZIN: BEDZIN formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
20:41 BEDZIN: BEDZIN formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
17/11/21 13:31 BEDZIN: Informacja o spłacie zobowiązań wynikających z zawartego porozumienia - aktualizacja informacji
08:36 BEDZIN: Informacja o wyznaczeniu rewidenta do spraw szczególnych dla Emitenta - korekta
16/11/21 17:13 BEDZIN: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. na dzień 13 stycznia 2022 r. wraz z projektami uchwał.
16:46 BEDZIN: Informacja o wyznaczeniu rewidenta do spraw szczególnych dla Emitenta
13:42  brak uprawnień PGG wezwało Elektrociepłownię Będzin do zapłaty 6,5 mln zł kar umownych
13:21 BEDZIN: Otrzymanie wezwania do zapłaty.
15/11/21 18:33 BEDZIN: Otrzymanie wezwania do zapłaty.
18:08 BEDZIN: Otrzymanie wezwania do zapłaty.
08/11/21 19:38 BEDZIN: Wejście w życie warunkowego porozumienia o rozwiązaniu umowy leasingu - aktualizacja informacji.
05/11/21 09:58 BEDZIN: Podpisanie aneksu do warunkowego porozumienia o rozwiązaniu umowy leasingu - aktualizacja informacji.
04/11/21 22:25 BEDZIN: Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.
21:59 BEDZIN: Informacja nt. podjęcia przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki zależnej Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki zależnej przy jednoczesnej rekomendacji dla Zarządu Spółki zależnej do podjęcia działań zmierzających do otwarcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego.
10:25 BEDZIN: Podpisanie warunkowego porozumienia o rozwiązaniu umowy leasingu - aktualizacja informacji.