Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.29, godz. 12:05
kontakt
RAFAKO

Komunikaty

28/06/22 15:50 RAFAKO: Zawarcie aneksu do Umowy limitu kredytowego wielocelowego z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
23/06/22 15:10 RAFAKO: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu RAFAKO S.A. w dniu 23 czerwca 2022 roku.
15:06 RAFAKO: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. z dnia 23 czerwca 2022 roku.
20/06/22 17:27  brak uprawnień Rafako zawarło porozumienie z PGE GiEK w ramach mediacji przed Sądem Polubownym
16:59 RAFAKO: Podpisanie przez Emitenta porozumienia z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
15/06/22 21:55 RAFAKO: Uzyskanie przez JSW KOKS S.A. z siedzibą w Zabrzu zgód korporacyjnych niezbędnych do zawarcia oraz wejścia w życie ugody i aneksu z Emitentem.
03/06/22 13:31 RAFAKO: Ogłoszenie o zmianach, na żądanie akcjonariuszy Emitenta, porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 23 czerwca 2022 roku.
02/06/22 22:08 RAFAKO: Żądanie akcjonariuszy umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. zwołanego na dzień 23 czerwca 2022 roku.
01/06/22 20:00 RAFAKO: Otrzymanie oświadczenia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie zawarcia umowy w przedmiocie rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii L1 Emitenta.
31/05/22 14:33 RAFAKO: Zarejestrowanie zmian statutu Spółki RAFAKO S.A. w zakresie obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
30/05/22 17:07 RAFAKO: Zawarcie aneksu do Umowy limitu kredytowego wielocelowego z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
27/05/22 14:26 RAFAKO: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. na dzień 23 czerwca 2022 roku wraz z projektami uchwał.
24/05/22 19:13  brak uprawnień Rafako miało w I kw. 28,7 mln zł zysku netto wobec 4,3 mln zł straty przed rokiem
17:17 RAFAKO: RAFAKO formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
20/05/22 20:52 RAFAKO: Aktualizacja informacji o procesie inwestorskim dotyczącym Emitenta.