Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.10, godz. 13:01
kontakt
EFEKT

Komunikaty

20/07/22 22:01 EFEKT: Oddalenie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. z dnia 2 lipca 2020 roku w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii FF z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
01/07/22 12:39 EFEKT: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2022 r.
28/06/22 01:24 EFEKT: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
01:12 EFEKT: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - treść procedowanych uchwał, informacja podjętych i niepodjętych uchwałach, zgłoszonych sprzeciwach
20/06/22 21:48 EFEKT: Drugie zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia Korporacji Gospodarczej "EFEKT" S.A. z siedzibą w Krakowie ze spółkami zależnymi EFEKT-HOTELE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie oraz "LIDER HOTEL" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie
07/06/22 22:14 EFEKT: Zgłoszenie wniosku akcjonariusza z żądaniem o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" SA zwołanego na dzień 27 czerwca 2022 r.
30/05/22 20:00  brak uprawnień Efekt chce przeznaczyć na dywidendę za '21 łącznie 50 tys. zł
19:53 EFEKT: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.06.2022 roku
26/05/22 23:38 EFEKT: Pierwsze zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia Korporacji Gospodarczej "EFEKT" S.A. z siedzibą w Krakowie ze spółkami zależnymi EFEKT-HOTELE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie oraz "LIDER HOTEL" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie
23:21 EFEKT: Plan Połączenia Korporacji Gospodarczej "EFEKT" S.A. ze Spółkami z Grupy Kapitałowej "EFEKT"
23:11 EFEKT: Podjęcie decyzji o zamiarze rozpoczęcia procedury łączenia Emitenta z jego spółkami zależnymi.
22:58 EFEKT: Nabycie udziałów w spółce zależnej Emitenta
24/05/22 14:43 EFEKT: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 16 maja 2022 r.
20/05/22 21:51 EFEKT: EFEKT formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
18/05/22 19:58 EFEKT: Zawarcie znaczących umów przez Emitenta.