O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.30, godz. 12:43
kontakt
KETY

Komunikaty

29/05/24 19:30  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki GRUPA KĘTY S.A.
18:18 KETY: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii K
17:48  brak uprawnień Grupa Kęty wypłaci 55,41 zł dywidendy na akcję (aktl.)
17:39 KETY: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A. w sprawie wypłaty dywidendy
17:36  brak uprawnień ZWZ Grupy Kęty zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę 539,3 mln zł
17:34 KETY: Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz wybór członków Komitetu Audytu oraz Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej
17:26 KETY: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Kęty S.A.
17:23 KETY: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty S.A. oraz treść uchwał poddanych pod głosowanie, a które nie zostały podjęte
27/05/24 19:10  brak uprawnień GRUPA KĘTY SA (1/2024) Grupa Kęty Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
17:52 KETY: Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydata na członka Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A.
21/05/24 16:15 KETY: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadanych akcji i udziału w ogólnej liczbie głosów
20/05/24 21:38 KETY: Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatów na członków Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A.
13:34 KETY: Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydata na członka Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A.
14/05/24 18:55 KETY: Rejestracja akcji serii K w depozycie papierów wartościowych i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki
08/05/24 15:34 KETY: Zawiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych Grupy Kęty S.A. zgłoszone w trybie art.19 MAR