info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.18, godz. 01:49
kontakt
QUANTUM

Komunikaty

10/06/21 10:34 QUANTUM SOFTWARE SA: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 23 czerwca 2021 roku - Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Quantum software SA za lata 2019-2020 wraz z oceną biegłego rewidenta.
02/06/21 11:38 QUANTUM SOFTWARE SA: Zgłoszenie przez akcjonariusza wprowadzenia zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quantum software SA z siedzibą w Krakowie wraz z projektem uchwały
31/05/21 15:46 QUANTUM SOFTWARE SA: QUANTUM SOFTWARE SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
28/05/21 13:59 QUANTUM SOFTWARE SA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 23.06.2021 r.
16/04/21 17:00 QUANTUM SOFTWARE SA: QUANTUM SOFTWARE SA formularz skonsolidowanego raportu rocznego
16:53 QUANTUM SOFTWARE SA: QUANTUM SOFTWARE SA formularz raportu rocznego
20/01/21 12:18 QUANTUM SOFTWARE SA: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
28/12/20 13:15 QUANTUM SOFTWARE SA: Wykaz uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Quantum software S.A. w dniu 28.12.2020 r.
13:10  brak uprawnień Quantum Software wypłaci dywidendę w wysokości 1,35 zł na akcję
13:02 QUANTUM SOFTWARE SA: Informacja o wypłacie dywidendy z niepodzielonej części zysku za rok 2019
12:43 QUANTUM SOFTWARE SA: Korekta raportu bieżącego nr 15/2020 - brak podpisu osób reprezentujących spółkę
11:25 QUANTUM SOFTWARE SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
23/12/20 18:20 QUANTUM SOFTWARE SA: Informacja o połączeniu spółek z Grupy Kapitałowej Quantum software.
21/12/20 14:38 QUANTUM SOFTWARE SA: Podjęcie przez spółkę zależną uchwały w sprawie rozwiązania Kapitału Zapasowego utworzonego z zysku wypracowanego w 2019 roku i wypłaceniu dywidendy z tej części oraz wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2020.
02/12/20 14:59 QUANTUM SOFTWARE SA: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28.12.2020 r.