info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.18, godz. 11:56
kontakt
MOJ

Komunikaty

14/01/21 13:32 MOJ S.A.: Pozew przeciwko Spółce wniesiony przez akcjonariusza do Sądu Okręgowego w Katowicach ("Sąd") o uchylenie uchwały nr 4/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 18 listopada 2020 r.
15/12/20 13:57 MOJ S.A.: Piąte wezwanie akcjonariuszy MOJ S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce.
07/12/20 13:36 MOJ S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 2) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 i art. 87 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
02/12/20 11:34 MOJ S.A.: Odpowiedź Zarządu MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na pytania zadane przez Akcjonariusza w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 18 listopada 2020 r.
27/11/20 09:10 MOJ S.A.: Czwarte wezwanie akcjonariuszy MOJ S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce
26/11/20 14:04 MOJ S.A.: Informacja o złożeniu do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o wycofanie z obrotu akcji Emitenta
07:31 MOJ S.A.: MOJ S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
23/11/20 14:13 MOJ S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1) w zw. z art. 77 ust. 7 oraz art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 i art. 87 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
19/11/20 18:05  brak uprawnień Fasing kupił w wezwaniu 977.205 akcji Moj
18:00  brak uprawnień Informacja o liczbie akcji będących przedmiotem nabycia dokonanego w wyniku realizacji wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji MOJ SA
18/11/20 16:18 MOJ S.A.: Informacja o sprzeciwie zgłoszonym do protokołu podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. w dniu 18 listopada 2020 r.
16:14 MOJ S.A.: Uchwały podjęte przez NWZ MOJ S.A. na posiedzeniu w dniu 18 listopada.2020 r.
16:10 MOJ S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Spółki MOJ S.A. odbytym w dniu 18 listopada 2020 roku.
03/11/20 13:49 MOJ S.A.: Umowa faktoringu
02/11/20 09:52 MOJ S.A.: Trzecie wezwanie akcjonariuszy MOJ S.A. do złożenia dokumentów akcj w Spółce