info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.31, godz. 23:23
kontakt
KINKASO

Komunikaty

29/07/21 15:29  brak uprawnień KREDYT INKASO SA (2/2021) Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
28/07/21 18:50 KREDYT INKASO S.A.: Rezygnacja z członkostwa w Komitecie Audytu i z pełnienia funkcji Przewodniczącego oraz powołanie nowego członka Komitetu Audytu.
09/07/21 18:12 KREDYT INKASO S.A.: KREDYT INKASO S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
06/07/21 17:00 KREDYT INKASO S.A.: Wyrażenie zgody na zmianę warunków emisji obligacji serii F1 w brzmieniu przyjętym przez Zgromadzenie Obligatariuszy serii F1.
05/07/21 22:43 KREDYT INKASO S.A.: Informacja o wstępnym wyniku finansowym Kredyt Inkaso S.A. oraz jej Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2021 r.
02/07/21 16:26 KREDYT INKASO S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii F1 wyemitowanych przez Kredyt Inkaso S.A. w dniu 2 lipca 2021 r.; zmiany do warunków emisji obligacji serii B1 i G1.
25/06/21 17:29 KREDYT INKASO S.A.: Informacja o doręczeniu Spółce pozwu wniesionego przez akcjonariusza Spółki przeciwko Spółce o ustalenie istnienia uchwały o odwołaniu Macieja Jerzego Szymańskiego oraz o stwierdzenie nieważności uchwały 38/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 listopada 2020 r.
08:47 KREDYT INKASO S.A.: Możliwość zawarcia z Emitentem umowy w sprawie dodatkowej jednorazowej opłaty za uczestnictwo w zgromadzeniu obligatariuszy i wyrażenie zgody na zmianę warunków emisji obligacji serii F1
08:40 KREDYT INKASO S.A.: Projekty uchwał Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii F1 wyemitowanych przez Kredyt Inkaso S.A. zwołanego na dzień 2 lipca 2021 r.
18/06/21 16:51 KREDYT INKASO S.A.: Zmiana terminu przekazania jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2020 r. i kończący się 31 marca 2021 r.
09/06/21 21:16 KREDYT INKASO S.A.: Informacja o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii F1 wyemitowanych przez Kredyt Inkaso S.A.
01/06/21 15:16 KREDYT INKASO S.A.: Powołanie prokurenta.
13:33 KREDYT INKASO S.A.: Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 maja 2021 r.
31/05/21 19:49 KREDYT INKASO S.A.: Wybór osób pełniących funkcje w Radzie Nadzorczej oraz wybór Komitetu Audytu.
24/05/21 19:46 KREDYT INKASO S.A.: Powołanie osób nadzorujących