info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.16, godz. 04:07
kontakt
KINKASO

Komunikaty

12/04/21 19:52  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami serii F1 spółki KREDYT INKASO SA
11/03/21 11:07  brak uprawnień KREDYT INKASO SA (1/2021) Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
08/03/21 16:38 KREDYT INKASO S.A.: Informacja o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie wyroku oddalającego w całości powództwo byłego członka Rady Nadzorczej przeciwko Spółce w sprawie o stwierdzenie nieważności, ewentualne uchylenie uchwał Rady Nadzorczej Spółki.
01/03/21 18:11 KREDYT INKASO S.A.: KREDYT INKASO S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
19/02/21 12:49 KREDYT INKASO S.A.: Informacja o dokonaniu likwidacji funduszu Lumen Profit 7 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
12/02/21 17:01 KREDYT INKASO S.A.: Aktualizacja informacji w zakresie oceny skutków postanowienia sądu o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia akcjonariusza Spółki o stwierdzenie nieważności uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
21/01/21 22:37 KREDYT INKASO S.A.: Informacja o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia akcjonariusza Spółki o stwierdzenie nieważności, ewentualne uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
18/01/21 18:06 KREDYT INKASO S.A.: KREDYT INKASO S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
17:23 KREDYT INKASO S.A.: Korekta uzupełniająca sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki za rok obrotowy 2019/2020
05/01/21 17:03 KREDYT INKASO S.A.: Informacja o dokonaniu zmian w umowach kredytowych zawartych przez jednostki zależne.
28/12/20 16:16 KREDYT INKASO S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii B1, E1, F1 oraz G1 wyemitowanych przez Kredyt Inkaso S.A. w dniu 28 grudnia 2020 r. oraz wyrażenie przez Emitenta zgody na zmiany warunków emisji obligacji
23/12/20 18:26 KREDYT INKASO S.A.: Informacja w sprawie projektów uchwał na Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii B1, serii E1, serii F1 oraz serii G1 wyemitowanych przez Kredyt Inkaso S.A. zwołanych na dzień 28 grudnia 2020 r.
20/12/20 12:28 KREDYT INKASO S.A.: Projekty uchwał na Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii B1, serii E1, serii F1 oraz serii G1 wyemitowanych przez Kredyt Inkaso S.A. zwołanych na dzień 28 grudnia 2020 r.
10/12/20 17:09  brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: CD Projekt w dół o 8,5 proc.; technicznym wsparciem jest poziom 352,6 zł
17:01  brak uprawnień Kredyt Inkaso ustanowił program emisji obligacji o łącznej wartości nie większej niż 150 mln zł