info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.05, godz. 11:20
kontakt
RAFAKO

Komunikaty

01/07/22 19:43 RAFAKO: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. na dzień 28 lipca 2022 roku wraz z projektami uchwał.
19:16 RAFAKO: Podpisanie przez spółkę zależną aneksu do umowy o udzielenie gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych.
19:03 RAFAKO: Podpisanie oświadczenia dotyczącego wstępnego finansowania gwarancyjnego dla Emitenta.
30/06/22 21:50 RAFAKO: Zawarcie porozumienia dotyczącego Umowy Warunkowej Sprzedaży akcji Emitenta.
19:01  brak uprawnień Rafako chce współpracować z KHNP przy projektach jądrowych
18:25 RAFAKO: Podpisanie protokołu uzgodnień w sprawie współpracy z Korea Hydro _ Nuclear Power Co., Ltd.
28/06/22 15:50 RAFAKO: Zawarcie aneksu do Umowy limitu kredytowego wielocelowego z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
23/06/22 15:10 RAFAKO: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu RAFAKO S.A. w dniu 23 czerwca 2022 roku.
15:06 RAFAKO: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. z dnia 23 czerwca 2022 roku.
20/06/22 17:27  brak uprawnień Rafako zawarło porozumienie z PGE GiEK w ramach mediacji przed Sądem Polubownym
16:59 RAFAKO: Podpisanie przez Emitenta porozumienia z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
15/06/22 21:55 RAFAKO: Uzyskanie przez JSW KOKS S.A. z siedzibą w Zabrzu zgód korporacyjnych niezbędnych do zawarcia oraz wejścia w życie ugody i aneksu z Emitentem.
03/06/22 13:31 RAFAKO: Ogłoszenie o zmianach, na żądanie akcjonariuszy Emitenta, porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 23 czerwca 2022 roku.
02/06/22 22:08 RAFAKO: Żądanie akcjonariuszy umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. zwołanego na dzień 23 czerwca 2022 roku.
01/06/22 20:00 RAFAKO: Otrzymanie oświadczenia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie zawarcia umowy w przedmiocie rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii L1 Emitenta.