info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.27, godz. 02:58
kontakt
RAFAKO

Komunikaty

22/11/22 17:09 RAFAKO: RAFAKO formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17/11/22 13:01 RAFAKO: Asymilacja akcji Emitenta.
16/11/22 20:01 RAFAKO: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii L1 Emitenta Spółki.
13:14  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii L1 spółki RAFAKO S.A.
10/11/22 21:20 RAFAKO: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. na dzień 6 grudnia 2022 roku wraz z projektami uchwał.
17:19 RAFAKO: Aktualizacja informacji odnośnie do projektu Jaworzno.
31/10/22 12:31 RAFAKO: Uzgodnienie woli przedłużenia terminu zamknięcia transakcji przewidzianej w Umowie Warunkowej Sprzedaży akcji Emitenta.
27/10/22 16:12 RAFAKO: Zawarcie aneksu do Umowy limitu kredytowego wielocelowego z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
07/10/22 09:53 RAFAKO: Zmiany w składzie Zarządu Spółki i przebieg kariery zawodowej nowo powołanego członka Zarządu.
30/09/22 21:26 RAFAKO: RAFAKO formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
28/09/22 14:57 RAFAKO: Zawarcie aneksu do Umowy limitu kredytowego wielocelowego z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
27/09/22 17:15 RAFAKO: Zawarcie umowy znaczącej przez Emitenta i spółkę zależną Emitenta.
19/09/22 15:37 RAFAKO: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 r.
15/09/22 21:26 RAFAKO: Zawarcie porozumienia dotyczącego Umowy Warunkowej Sprzedaży akcji Emitenta.
07/09/22 22:47 RAFAKO: RAFAKO formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego