info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.28, godz. 12:57
kontakt
BEDZIN

Komunikaty

19/10/20 16:01 BEDZIN: Informacja o wpłynięciu zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - pośrednie nabycie akcji Spółki
13/10/20 16:40 BEDZIN: Informacja o wpłynięciu zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
16:34 BEDZIN: Informacja o wpłynięciu korekty zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
12/10/20 16:00 BEDZIN: Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art.19 MAR
15:55 BEDZIN: Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, przekroczenie progu 20% ogólnej liczby głosów.
07/10/20 14:29 BEDZIN: BEDZIN formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
14:05 BEDZIN: Korekta skonsolidowanego raportu śródrocznego za I półrocze 2020 r. - PS 2020
02/10/20 10:55 BEDZIN: Nowy skład Rady Nadzorczej spółki po zarządzeniu głosowania oddzielnymi grupami - uzupełnienie informacji
30/09/20 20:06 BEDZIN: BEDZIN formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
19:43 BEDZIN: BEDZIN formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
08/09/20 15:42 BEDZIN: Nowy skład Rady Nadzorczej spółki po zarządzeniu głosowania oddzielnymi grupami.
13:51 BEDZIN: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 07.09.2020 r.
13:49 BEDZIN: Treść uchwał podjętych i niepodjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. w dniu 07.09.2020 r., informacja o zgłoszonym sprzeciwie akcjonariusza.
04/09/20 16:46 BEDZIN: Rezygnacja Pana Wojciecha Sobczaka z funkcji członka w Radzie Nadzorczej spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A..
16:39 BEDZIN: Kandydatury na członków Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A.Uzupełnienie treści projektów uchwał dotyczących pkt. 19 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki