info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.15, godz. 18:23
kontakt
POLWAX

Komunikaty

03/10/19 07:33  brak uprawnień Polwax zawarł z ING Bank Śląskim umowę ws. powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań
02/10/19 22:35 POLWAX S.A.: Stanowisko ING Bank Śląski S.A. w sprawie czasowego i warunkowego powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań Spółki - uzgodnienia w zakresie kolejnej umowy Spółki z Bankiem
30/09/19 15:58 POLWAX S.A.: Oddalenie przez sąd wniosku Polwax S.A. w przedmiocie uchylenia wydanego na rzecz Orlen Projekt S.A. nakazu zapłaty jako tytułu zabezpieczenia i wysłanie not obciążeniowych w stosunku do Orlen Projekt S.A. z tytułu wywozu zanieczyszczonego urobku ziemi stanowiącego odpad niebezpieczny z terenu inwestycji FUTURE.
13:29 POLWAX S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.
24/09/19 14:47 POLWAX S.A.: Potrącenie kar umownych przysługujących Spółce w stosunku do Orlen Projekt S.A. z tytułu niewykonania i nienależytego wykonania umowy.
12/09/19 16:15 POLWAX S.A.: Otrzymanie przez Polwax S.A. pozwu wniesionego przez Orlen Projekt S.A. i przekierowanie przez Sąd sprawy do rozpoznania w trybie zwykłym.
11/09/19 13:19 POLWAX S.A.: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Polwax S.A.
10/09/19 20:42 POLWAX S.A.: POLWAX S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
19/08/19 18:06 POLWAX S.A.: Podpisanie kontraktu z Jeronimo Martins Polska S.A na rok 2019.
16/08/19 12:27 POLWAX S.A.: Zawiadomienie od akcjonariusza o przekroczeniu progu 25% ogólnej liczby głosów w Spółce.
14/08/19 14:40 POLWAX S.A.: Znaczne pakiety akcji - zawiadomienie akcjonariusza o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
12/08/19 21:28 POLWAX S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.
07/08/19 16:21 POLWAX S.A.: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Polwax S.A.
01/08/19 17:41 POLWAX S.A.: Odstąpienie od umowy na pełnienie nadzoru nad realizacją Inwestycji FUTURE oraz rozpoczęcie procedury wyboru nowego Inżyniera Kontraktu - ujawnienie opóźnionej informacji poufnej.
31/07/19 14:34  brak uprawnień Polwax zawarł z ING Bank Śląskim umowę o powstrzymaniu się od egzekwowania zobowiązań