info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.31, godz. 21:07
kontakt
BEST

Komunikaty

29/10/20 17:30 BEST: Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych (niezdematerializowanych)
27/10/20 19:52  brak uprawnień Best w sprawozdaniu za III kw. ujmie efekty przeszacowania wartości posiadanych akcji Kredyt Inkaso
18:49  brak uprawnień GPW: Komunikat - BEST
17:37 BEST: Informacja o podjęciu przez Zarząd BEST S.A. decyzji o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość inwestycji w jednostkę stowarzyszoną
26/10/20 13:54 BEST: Zakończenie przedterminowego wykupu na żądanie emitenta wszystkich obligacji serii Q1
15/10/20 08:47 BEST: Informacja o łącznej wartości nominalnej nabytych portfeli wierzytelności przez podmioty z Grupy Kapitałowej BEST S.A., koszcie nabycia nowych portfeli wierzytelności oraz wartości spłat z posiadanych portfeli wierzytelności w okresie trzech kwartałów 2020 r. oraz samym trzecim kwartale 2020 r.
14/10/20 14:57 BEST: Drugie wezwanie do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych (niezdematerializowanych)
09/10/20 19:02  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii Q1 spółki BEST SA
05/10/20 16:32 BEST: Przedterminowy wykup na żądanie emitenta wszystkich obligacji serii Q1
29/09/20 09:33 BEST: Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych (niezdematerializowanych)
28/09/20 07:00  brak uprawnień Best liczy na wyższe inwestycje w portfele w II połowie '20, ale rynek rozkręci się w II poł. '21(wywiad)
16/09/20 04:56 BEST: BEST formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
09/09/20 16:42 BEST: Zmiana sposobu prezentacji udziałów niesprawujących kontroli w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej BEST S.A.
08/09/20 19:28 BEST: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ BEST S.A., które odbyło się w dniu 8 września 2020 roku
18:54 BEST: Informacja o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. w dniu 8 września 2020 r.