info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.07, godz. 14:06
kontakt
ENEFI

Komunikaty

01/06/20 22:30 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT.: Number of voting rights
21/05/20 11:20 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT.: Announcement
20/05/20 15:10 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT.: Announcement
19/05/20 20:04 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT.: Separate finanacial statements
16/05/20 20:03 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT.: Share transaction
20:00 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT.: REMUNERATION POLICY
19:57 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT.: Independent Auditor's Report
19:55 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT.: Independent Auditor's Report
19:53 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT.: General Meeting
19:50 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT.: Announcement
19:48 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT.: CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
19:45 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT.: Corporate Governance Statementon compliance with the provisions of the BSE's Corporate Governance Recommendations
19:43 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT.: BUSINESS REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS
19:41 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT.: CONSOLIDATED BUSINESS REPORT OF THE BOARD OFDIRECTORSto the Annual Consolidated Report of the Company of 31December 2019.
15/05/20 19:52 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT.: General Meeting