info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.13, godz. 14:19
kontakt
CYFROWCS

Komunikaty

31/07/20 17:02 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy faktoringu
16/07/20 20:12 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Informacja o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów Spółki - zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa o ofercie).
08/07/20 14:43  brak uprawnień CYFROWE CENTRUM SERWISOWE SA (15/2020) Treść uchwał podjętych w dniu 8 lipca 2020 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
14:36 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 lipca 2020 r.
14:27 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Informacja o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały dotyczącej przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2019.
14:23 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Treść uchwał podjętych w dniu 8 lipca 2020 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
30/06/20 18:54 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy faktoringu.
29/06/20 21:18 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Informacja dotycząca rozstrzygnięcia podatkowego dotyczącego litewskiej spółki zależnej.
11/06/20 11:51  brak uprawnień CYFROWE CENTRUM SERWISOWE SA (14/2020) Projekt uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za 2019 r.
11:50  brak uprawnień CYFROWE CENTRUM SERWISOWE SA (13/2020) Projekty uchwał oraz dokumenty powiązane z projektami uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 8 lipca 2020 r. na godzinę 12:00
11:45  brak uprawnień CYFROWE CENTRUM SERWISOWE SA (12/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 lipca 2020 r. na godzinę 12:00.
11:38 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Projekt uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za 2019 r.
11:30 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Projekty uchwał oraz dokumenty powiązane z projektami uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 8 lipca 2020 r. na godzinę 12:00
11:18 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 lipca 2020 r. na godzinę 12:00.
02/06/20 17:22 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Dokonanie przez radę nadzorczą oceny sprawozdań i wniosku dotyczącego przeznaczenia zysku.