info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.23, godz. 02:45
kontakt
WORKSERV

Komunikaty

22/09/21 22:46 WORK SERVICE S.A.: Information on filing a lawsuit by a shareholder for repealing of resolution of the general meeting.
22:44 WORK SERVICE S.A.: Informacja o wniesieniu przez akcjonariusza powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia.
21/09/21 08:15 WORK SERVICE S.A.: Disclosure of information to the public
08:10 WORK SERVICE S.A.: Podanie informacji do publicznej wiadomości
16/09/21 20:37 WORK SERVICE S.A.: Information on filing a lawsuit by a shareholder for repealing of resolutions of the Ordinary General Meeting.
20:36 WORK SERVICE S.A.: Informacja o wniesieniu przez akcjonariusza powództwa o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
13/09/21 21:26 WORK SERVICE S.A.: Commencement of talks on the modification of the method of payment for the acquisition of shares in Gi Group sp. z o.o.
21:21 WORK SERVICE S.A.: Rozpoczęcie rozmów w sprawie modyfikacji sposobu płatności tytułem nabycia udziałów w Gi Group sp. z o.o.
07/09/21 18:59 WORK SERVICE S.A.: Announcement about convening the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Work Service S.A. along with the content of the draft resolutions
18:46 WORK SERVICE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Work Service S.A. wraz z treścią projektów uchwał.
17/08/21 20:52 WORK SERVICE S.A.: Information on filing a lawsuit by a shareholder for annulment or repealing of resolution of the general meeting and on granting a security by the court in the form of suspension of the execution of the challenged resolution.
20:51 WORK SERVICE S.A.: Informacja o wniesieniu przez akcjonariusza powództwa o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały walnego zgromadzenia oraz o udzieleniu przez sąd zabezpieczenia w postaci wstrzymania wykonania zaskarżonej uchwały.
30/07/21 21:19 WORK SERVICE S.A.: Disclosure of information to the public
21:16 WORK SERVICE S.A.: Podanie informacji do publicznej wiadomości
21:06 WORK SERVICE S.A.: Information concerning repayment of the Part of the Loan Amount under the Financing Agreement