info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.18, godz. 12:44
kontakt
WORKSERV

Komunikaty

15/01/21 17:06 WORK SERVICE S.A.: Information on filing a lawsuit by a shareholder for annulment or repealing of resolutions of the general meeting and on granting a security by the court in the form of suspension of the execution of the challenged resolutions.
17:03 WORK SERVICE S.A.: Informacja o wniesieniu przez akcjonariusza powództwa o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwał walnego zgromadzenia oraz o udzieleniu przez sąd zabezpieczenia w postaci wstrzymania wykonania zaskarżonych uchwał.
11/01/21 21:58 WORK SERVICE S.A.: Receipt by the Issuer's attorney of the legal decision on approval of the partial arrangement adopted in the proceedings for approval of the arrangement
21:53 WORK SERVICE S.A.: Otrzymanie przez pełnomocnika procesowego Emitenta postanowienia o zatwierdzeniu układu częściowego przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu
21:44 WORK SERVICE S.A.: Providing information to the public
21:42 WORK SERVICE S.A.: Podanie informacji do publicznej wiadomości
21:40 WORK SERVICE S.A.: Providing information to the public
21:36 WORK SERVICE S.A.: Podanie informacji do publicznej wiadomości
31/12/20 16:24 WORK SERVICE S.A.: Lack of timely repayment of part of the loan amount received under the Financing Agreement.
16:22 WORK SERVICE S.A.: Brak spłaty w terminie części kwoty pożyczki otrzymanej na podstawie Umowy Finansowania
13:37 WORK SERVICE S.A.: Assessment of the Company's Management Board as to the occurrences taking place in the Prohumán subsidiary company
13:29 WORK SERVICE S.A.: Ocena Zarządu Spółki co do zdarzeń mających miejsce w spółce zależnej Prohumán
29/12/20 22:37 WORK SERVICE S.A.: Conclusion by the Issuer of an Agreement with an advisor on the sale of shares in the Issuer's subsidiary - Prohumán 2004 Kft
22:31 WORK SERVICE S.A.: Zawarcie przez Emitenta Umowy z doradcą w przedmiocie realizacji transakcji sprzedaży udziałów spółki zależnej Emitenta - Prohumán 2004 Kft
18:48  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki WORK SERVICE S.A. W RESTRUKTURYZACJI