info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.01.18, godz. 21:24
kontakt
HERKULES

Komunikaty

14/01/20 09:43 HERKULES S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r.
10/01/20 17:41 HERKULES S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Herkules S.A.
03/01/20 18:00 HERKULES S.A.: Otrzymanie od akcjonariusza żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
29/11/19 17:19 HERKULES S.A.: HERKULES S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17:11 HERKULES S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
25/11/19 18:20 HERKULES S.A.: Informacja o utworzeniu odpisu aktualizującego, który zostanie ujęty w sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2019 r.
25/10/19 15:58 HERKULES S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
18/10/19 16:07 HERKULES S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Santander Bank Polska
16/10/19 19:25 HERKULES S.A.: Informacja o podpisaniu aneksu do istotnej umowy wykonawczej przez spółkę zależną od Herkules S.A.
10/10/19 17:18 HERKULES S.A.: Zawarcie umów kredytowych z Bankiem Polskiej Spółdzielczości
08/10/19 16:36 HERKULES S.A.: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej i powołanie Wiceprezesa Zarządu
30/09/19 18:54 HERKULES S.A.: HERKULES S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
24/09/19 18:04 HERKULES S.A.: Informacja o utworzeniu odpisów aktualizujących, które zostaną ujęte sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2019 r.
22/07/19 16:43 HERKULES S.A.: Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Herkules S.A.
18/07/19 17:32 HERKULES S.A.: Informacja o powstaniu możliwości naliczenia kar umownych z tytułu realizacji przez spółkę zależną od Herkules S.A. istotnej umowy wykonawczej