info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.18, godz. 21:58
kontakt
SFDSA

Komunikaty

23/12/20 22:51 brak uprawnień SFD SA (21/2020) Wydanie przez biegłego rewidenta opinii bez zastrzeżeń z badania sprawozdania finansowego w celu wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2020
21/12/20 12:03 brak uprawnień SFD SA (20/2020) Zgoda Rady Nadzorczej na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2020
17/12/20 13:16 brak uprawnień SFD SA (19/2020) Rejestracja zmian Statutu (obniżenie kapitału) w Krajowym Rejestrze Sądowym
03/12/20 20:22 brak uprawnień SFD chce wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy za '20 w wysokości 0,04 zł na akcję
20:11 brak uprawnień SFD SA (18/2020) Decyzja Zarządu o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2020
02/12/20 10:29 brak uprawnień SFD SA (17/2020) Podpisanie umowy z podmiotem wybranym do zbadania śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
14/11/20 00:12 brak uprawnień SFD SA (16/2020) Raport okresowy za III kwartał 2020 roku
23/10/20 11:57 SFD S.A.: Rejestracja akcji serii A w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
20/10/20 11:01 brak uprawnień SFD ma politykę dywidendową na lata 2020-22, chce wypłacać co najmniej 20 proc. zysku
10:48 SFD S.A.: Przyjęcie polityki dywidendowej Spółki na lata 2020-2022
24/08/20 17:23 SFD S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SFD S.A. w dniu 24 sierpnia 2020 roku
17:07 brak uprawnień SFD SA (15/2020) Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SFD SA w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2019
17:02 brak uprawnień SFD SA (14/2020) Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SFD SA w sprawie umorzenia akcji własnych
16:54 brak uprawnień SFD SA (13/2020) Treść uchwał podjętych przez ZWZ SFD S.A. w dniu 24 sierpnia 2020 roku
16:44 brak uprawnień SFD SA (12/2020) Powołanie Zarządu na nową wspólną kadencję