info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.06.30, godz. 09:15
kontakt
SOPHARM

Komunikaty

29/06/22 15:38 SOPHARMA AD: Notification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 28 June 2022.
15:32 SOPHARMA AD: Notification from "Donev investments holding" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 28 June 2022.
15:25 SOPHARMA AD: Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 28 June 2022.
28/06/22 15:17 SOPHARMA AD: Notification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 27 June 2022.
15:11 SOPHARMA AD: Notification from "Donev investments holding" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 27 June 2022.
15:03 SOPHARMA AD: Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 27 June 2022.
27/06/22 15:52 SOPHARMA AD: Notification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 24 June 2022.
15:46 SOPHARMA AD: Notification from "Donev investments holding" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 24 June 2022.
15:38 SOPHARMA AD: Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 24 June 2022.
24/06/22 13:16 SOPHARMA AD: Notification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 23 June 2022.
13:09 SOPHARMA AD: Notification from "Donev investments holding" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 23 June 2022.
23/06/22 14:03 SOPHARMA AD: Notification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 22 June 2022.
13:56 SOPHARMA AD: Notification from "Donev investments holding" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 22 June 2022.
22/06/22 14:48 SOPHARMA AD: Notification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 21 June 2022.
13:55 SOPHARMA AD: Notification from "Donev investments holding" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 21 June 2022.