info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.08, godz. 16:00
kontakt
SUNEX

Komunikaty

03/07/20 16:21 SUNEX S.A.: Informacja na temat przychodów zrealizowanych w II kwartale 2020 roku
02/07/20 09:51 SUNEX S.A.: Rozwiązanie umowy o wykonywanie funkcji animatora Emitenta za porozumieniem stron
01/07/20 14:07 SUNEX S.A.: Powołanie Prezesa Zarządu SUNEX S.A. na nową kadencję.
11:37 SUNEX S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej SUNEX S.A. na nową kadencję.
11:09 SUNEX S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SUNEX S.A. w dniu 30.06.2020 r.
30/06/20 15:35 SUNEX S.A.: Wypłata dywidendy za 2019 rok
15:29  brak uprawnień Sunex wypłaci 0,10 zł dywidendy na akcję
15:22 SUNEX S.A.: Treść uchwał podjętych na ZWZ SUNEX S.A. w dniu 30.06.2020 r.
10/06/20 17:46 SUNEX S.A.: Wybór biegłego rewidenta do przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego oraz badania rocznego sprawozdania finansowego SUNEX S.A. za 2020 rok
04/06/20 17:08  brak uprawnień Sunex planuje split akcji
16:07 SUNEX S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SUNEX S.A. na dzień 30.06.2020 r. wraz z projektami uchwał.
16:03  brak uprawnień Sunex chce wypłacić 0,10 zł dywidendy na akcję
16:00 SUNEX S.A.: Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy
11/05/20 17:32 SUNEX S.A.: SUNEX S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
05/05/20 16:24 SUNEX S.A.: Aneks do umowy o dofinasowanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości