info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.09, godz. 06:51
kontakt
LIBET

Komunikaty

30/06/20 21:00 LIBET S.A.: LIBET S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
20:37 LIBET S.A.: LIBET S.A. formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
13:38 LIBET S.A.: Zawarcie aneksu do umowy dot. kompleksowej restrukturyzacji całości zadłużenia emitenta i spółek Grupy Kapitałowej emitenta z tytułu kredytów bankowych.
23/06/20 18:43 LIBET S.A.: Informacja o możliwości odstąpienia przez biegłego rewidenta od wyrażenia opinii
27/05/20 12:50 LIBET S.A.: Doręczenie Spółce zawiadomienia o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej.
12:35 LIBET S.A.: Doręczenie Spółce zawiadomienia o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej.
25/05/20 14:29 LIBET S.A.: Doręczenie Spółce zawiadomienia o którym mowa w art. 19.1 Rozporządzenia MAR.
11/05/20 16:03 LIBET S.A.: Doręczenie Spółce zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
08:21 LIBET S.A.: Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania: (i) przeglądu sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za pierwsze półrocze roku obrotowego 2020, (ii) badania sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki za lata obrotowe 2019 i 2020.
29/04/20 21:26 LIBET S.A.: Wypowiedzenie umowy przez firmę audytorską
24/04/20 16:03 LIBET S.A.: Zmiana terminu publikacji niektórych raportów okresowych.
07/04/20 18:25  brak uprawnień Potencjalny inwestor zrezygnował z zakupu przedsiębiorstwa Libetu
18:11 LIBET S.A.: Wstępne dane dot. szacowanej wielkości skonsolidowanych przychodów grupy kapitałowej LIBET S.A. ze sprzedaży za okres od 01/01/2020 do 31/03/2020
18:02 LIBET S.A.: Rezygnacja z nabycia przedsiębiorstwa Libet S.A. (dotyczy raportów bieżących nr 5 i 6/2020)
02/04/20 12:32 LIBET S.A.: Doręczenie Spółce zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.