info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.22, godz. 19:51
kontakt
RAINBOW

Komunikaty

17/09/20 13:15  brak uprawnień Ipopema rekomenduje "kupuj" Enter Air i Raibow Tours
08/09/20 13:40 RAINBOW TOURS S.A.: Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji Rainbow Tours S.A. celem ich dematerializacji
13:25 RAINBOW TOURS S.A.: Zawarcie umowy gwarancji ubezpieczeniowej dla Rainbow Tours S.A., jako organizatora turystyki i przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych
25/08/20 14:20 RAINBOW TOURS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rainbow Tours S.A. w dniu 25.08.2020 r.
14:13 RAINBOW TOURS S.A.: Powołanie osób zarządzających wchodzących w skład Zarządu Spółki nowej kadencji
14:03 RAINBOW TOURS S.A.: Treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours S.A. w dniu 25.08.2020 r.
04/08/20 21:06 RAINBOW TOURS S.A.: Otrzymanie przez Spółkę zawiadomienia o zwiększeniu poziomu zaangażowania w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przez fundusze zarządzane przez Aviva Investors Poland TFI S.A.
30/07/20 17:26 RAINBOW TOURS S.A.: Zawarcie z Funduszem Ekspansji Zagranicznej FIZ AN, zarządzanym przez PFR TFI, aneksu nr 6 do umowy o inwestycji w zakresie współfinansowania rozwoju działalności spółki zależnej od Emitenta
29/07/20 20:19 RAINBOW TOURS S.A.: RAINBOW TOURS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15:26 RAINBOW TOURS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours S.A.
13:34 RAINBOW TOURS S.A.: Zmiana praw z papierów wartościowych Emitenta wskutek zamiany części akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela; Złożenie deklaracji ustanowienia "lock-up" w związku z wnioskiem o wprowadzenie zamienionych akcji do obrotu na GPW
21/07/20 17:45  brak uprawnień Pekao IB obniżyło cenę docelową Rainbow Tours do 17 zł
30/06/20 23:47 RAINBOW TOURS S.A.: RAINBOW TOURS S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
23:43 RAINBOW TOURS S.A.: RAINBOW TOURS S.A. formularz raportu rocznego
29/06/20 07:25  brak uprawnień Wyniki Rainbow Tours za '19 obniżą odpisy i korekty na łącznie 13,15 mln zł