Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2019.06.16, godz. 09:10
kontakt
Otwórz rachunek

Pozostałe operacje

Indeksowanie tablic

Aby operować na adresie, pozycji danej zmiennej tablicowej należy operować jej indeksem. Wartością wyrażenia, zmiennej tablicowej jest wartości wskazywana przez jej indeks o numerze i.

 

Przykład:

array[i] = 3; // przypisanie wartości 3 do zmiennej tablicowej o indeksie i

 

Indeksem tablicy może być tylko typ całkowity. Możliwe jest operowanie za pomocą indeksów na tablicach większych od jednowymiarowych. Indeksowanie tablicy zaczyna się od wartości 0, a kończy na elemencie stanowiącym wielkość tablicy minus 1 np. jeśli zadeklarujemy tablicę 50 elementową to indeksy będą od 0 do 49. Próba uzyskania elementu tablicy spoza zadeklarowanej wielkości, czyli w naszym przypadku od 50 w górę spowoduje wygenerowanie błędu operacji na tablicach ERR_ARRAY_INDEX_OUT_OF_RANGE, dlatego zalecane jest stosowanie funkcji sprawdzającej czy nie wystąpiły błędy GetLastError().

 

Wywołanie funkcji z argumentami x1, x2 ,..., xn

Każdy z argumentów wywołania funkcji może być stałą, zmienną lub wyrażeniem. Argumenty przekazywane do funkcji muszą być oddzielone przecinkami i muszą znajdować się wewnątrz nawiasów (nawiasu otwierającego się po nazwie wywołanej funkcji). Funkcja posiada właściwość podobną do przypisania zwykłej zmiennej, polegające na tym, że funkcja w wyniku wywołania zwraca wartość, którą można bezpośrednio przypisać do zmiennej. Jeżeli zwracana wartość jest specjalnego typu void, oznacza to, że w wyniku działania funkcji nie będzie zwracana żadna wartość.

 

Przykład:

double SL = Bid-25*Point;
int ticket = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,1,Ask,3,SL,Ask+25*Point,
"mój komentarz",123,0,Green)

 

 

Przecinek, jako operator

Wyrażenia oddzielone przecinkami są wykonywane od lewej do prawej. Wszystkie działania, analizowane są przez kompilator od lewej do prawej. Typ zmiennej oraz wartość jest zgodna z typem wyniku obliczeń.

 

Przykład:

for(i=0,j=99; i<100; i++,j--) Print(array[i][j])