Gra pod zakończenie korekty, Komentarze-Archiwum komentarzy i analiz w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.10.22, godz. 13:22
kontakt

Gra pod zakończenie korekty

autor: Adam Stańczak
2018.12.12, godz: 18:14

Jak na wielu z poprzednich sesji notowania środowe zostały zdominowane przez wydarzenia światowe. Otoczenie posiliło się optymizmem wobec porozumienia pomiędzy Chinami i USA na tyle mocno, by zignorować doniesienia z Wielkiej Brytanii o kolejnych kłopotach w rządzie i coraz słabszym premierze. W efekcie już na starcie wokół GPW pojawiła się presja wzrostowa, której rynek zbudował podniesienie WIG20 o około 0,7 procent. Zwyżka indeksu blue chipów była w największym stopniu powieleniem zachowań niemieckiego DAX-a i futures na amerykańskie indeksy giełdowe. Kolejne godziny były konsolidowaniem porannego wzrostu, czego częścią stało się również czekanie na przesilenie w zamknięciu WIG20 pomiędzy linią czterodniowej korekty, a linią kilkutygodniowego trendu wzrostowego. Przesilenie pojawiło się za sprawą danych o inflacji CPI w USA, którą część komentatorów odczytała jako sprzyjającą obecnej polityce Fed, a inni jako sygnał zachęcający do pozycjonowania się pod zmianę w postaci zredukowania presji na zacieśnianie dostępności kredytu. Dane było o tyle ważne, iż pojawiły się na tydzień przed grudniowym posiedzeniem FOMC, które ma przynieść zarówno podwyżkę ceny kredytu, jak i sygnał zmiany postawy Fed na zależną od danych makro. Pochodną solidarnego z innymi rynkami ruchu na północ było przełamanie przez WIG20 linii korekty i wysłanie przez wykres sygnału kupna. W finałowych godzinach na przygotowany przez technikę grunt dołączyły amerykańskie rynki i finale WIG20 nie tylko zyskał 2,4 procent, ale skończył sesję na dziennym maksimum i ulokował się w rejonie 2275 pkt. Pomijając korelację z rynkami bazowymi, która pozostaje ważną zmienną lokalnego układu sił, rozdanie wskazuje, iż rynek cały czas szuka swojej szansy w scenariuszu, którego centralnym punktem jest wyniesienie WIG20 w rejon 2400 pkt. i przetestowanie górnego ograniczenia tegorocznej konsolidacji w strefie 2400-2100 pkt. Czasu na techniczne przesilenie w kończącym się roku nie zostało wiele – ledwie 9 sesje, z czego dwie między świętami. Dodatkowo, w przyszłym tygodniu świat będzie czekał na sygnał ze strony Fed, a GPW na piątkowe rozliczenie kontraktów terminowych. Niemniej, dzisiejsza sesja wskazuje, iż nie warto jeszcze odkładać na bok scenariusza rajdu Świętego Mikołaja, który potrafił się materializować między świętami lub zlewać z efektem stycznia.

Adam Stańczak

Analityk DM BOŚ SA

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej info.bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.