GPW traci odporność, Komentarze-Archiwum komentarzy i analiz w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.10.16, godz. 23:37
kontakt

GPW traci odporność

autor: Adam Stańczak
2018.11.16, godz: 17:27

Piątkowe notowania na rynku warszawskim odbyły się w kontekście zamieszania wokół dymisji szefa KNF. Szum wywołany przeceną banków z pierwszego kręgu afery przesączył się na spółki całego sektora, z akcentem na banki największe i takie, w których udziały ma bezpośrednio lub pośrednio Skarb Państwa. Pochodną spadków Alior Banku, Pekao, PKO była przecena banków prywatnych, ale też PZU, który jest ważnym udziałowcem w sektorze bankowym. Bilansem rozdania, w którym na plan pierwszy wybiły się kilkuprocentowe spadki akcji banków jest spadek WIG20 o 1,7 procent przy 1,3 miliarda złotych obrotu licząc tylko dla spółek największych i 1,5 miliarda złotych na całym rynku. Można tylko spekulować, na ile dzisiejsza przecena jest pochodną obaw, iż rynek musi wycenić koszty, jakie poniesie sektor bankowy w przypadku konieczności ratowania banków z grupy Leszka Czarneckiego, a na ile ucieczką kapitałów wystraszonych skalą zamieszania i obrazem jakości nadzoru nad polskim sektorem finansowym. Nie można mieć jednak wątpliwości, iż GPW zaczyna odczuwać efekty szumu wokół KNF. W istocie dzisiejszy spadek WIG20 oddalił szansę indeksu na szybki powrót w rejon 2400 pkt. i grę pod proste domknięcie formacji podwójnego dna, pod którą gracze pozycjonowali się licząc na zakończenie układu spadkowego. Na rynek wraca obawa przed kolejnym cofnięciem WIG20 w rejon tegorocznych minimów, która jawiła się jako oddalona dzięki dobremu początkowi listopada. W szerszej perspektywie patrząc zarówno ryzyko spadku WIG20 pod 2100 pkt. i zbudowanie potencjału przeceny w rejon 1800 pkt., jaki szanse na ruch nad 2400 pkt. i zbudowanie potencjału zwyżki w rejon 2700 pkt. wydają się równo rozłożone w aktualnym układzie sił w Warszawie, ale nie można zapominać o zachowaniu rynków bazowych, z którymi WIG20 silnie koreluje. Brexit, negocjacje handlowe Chiny-USA, relacja dolara z walutami rynków wschodzących i surowcami kreują ryzyka dla scenariusza wzrostowego, których GPW nie jest w stanie odeprzeć bez odporności rynków bazowych.

Adam Stańczak

Analityk DM BOŚ SA

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej info.bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.