Spokojna korekta optymizmu, Komentarze-Archiwum komentarzy i analiz w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.10.13, godz. 22:28
kontakt

Spokojna korekta optymizmu

autor: Adam Stańczak
2018.11.09, godz: 17:30

Piątkowe notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie odbyły się w asyście przeceny na rynkach globalnych. W efekcie obserwowana ostatnio korelacja z rynkami bazowymi zmuszała Warszawę do szukania przeceny. Od poranka rynek odpowiadał na impulsy spadkowe z otoczenia i po pierwszej godzinie WIG20 oddawała ponad 1 procent. Kolejne godziny były właściwie konsolidacją koszyka blue chipów na niskim pułapie, która przetrwała do finałowej godziny rozdania. W finale indeks największych spółek poddał się nowej presji spadkowej z rynku amerykańskiego i stracił 1,35 procent, a rynek przecenił 14 z 20 spółek zebranych w koszyku. Słabsza postawa WIG20 nie odebrała jednak bykom sukcesów w perspektywie tygodnia, w której WIG20 zyskał 1,6 procent. Dla graczy obserwujących rynek z perspektywy technicznej sesja była powrotem do połamanego trendu, którym skończyło się rozdanie środowe, jak również potwierdzeniem wrażliwości rynku na równe poziomy, o czym świadczy cofnięcie rynku po wczorajszym zawahaniu w rejonie 2300 pkt. W mocy pozostały sygnały kupna wysłane przez wykres w trakcie poprzednich sesji i faktyczne zawieszenie WIG20 w środku konsolidacyjnej półki, której granicami są rejony 2400 pkt. i 2100 pkt. Układ składa się w podręcznikową formację podwójnego dna, której linia szyi i punkt domknięcia zalegają w rejonie 2400 pkt. Do pełnego ukształtowania układu lub wybicia dołem z 300-punktowej półki potrzeba dziś ruchu wielokrotnie większego od obecnej zmienności mierzonej ATR z 14 sesji, co przekłada się na margines gry bez przesilenia na kilka sesji. W praktyce, bez ożywienia rynku zakończenie tygodnia pozwala oczekiwać przedłużenia gry na bezpiecznych i neutralnych poziomach na sesje nowego tygodnia i zbliżenie się WIG20 bez wybicia do okresu, w którym świat zacznie pozycjonować się pod zakończenie roku i oczekiwanie na tradycyjne dla tego okresu wzrosty na rynkach akcji. Zasadnym wydaje się zatem założenie, iż obserwowane dziś cofnięcie nie neguje pozytywnej wymowy odbicia z dwóch tygodni, które poprawiło morale byków i zamknęło okres jednokierunkowego handlu w ramach październikowej przeceny.

Adam Stańczak

Analityk DM BOŚ SA

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej info.bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.