Zakupy po plebiscycie OFE, Komentarze-Archiwum komentarzy i analiz w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.08.12, godz. 16:51
kontakt

Zakupy po plebiscycie OFE

autor: Witold Zajączkowski
2014.08.19, godz: 16:56

Dzisiejsza sesja to odpoczynek po trzech sesjach szybkiego ataku byków. Każdego dnia widzieliśmy wzrost równo po 1,4 proc. Dość zaskakującym było wczorajsze gładkie przejście poziomu 2400 pkt, a dokładniej 2415 pkt, który to opór zatrzymał lipcowy wzrost i stał się barierą na następne sześć sesji. Został wczoraj sforsowany z marszu. Co ważne, ten trzysesyjny rajd jest potwierdzony zwiększonym wolumenem obrotu. Nie jest to zatem odwrót niedźwiedzi, aby wyciągnąć ceny na wyższe poziomy. Takie manewry widzieliśmy już kilka razy na przestrzeni bieżącego roku. Są to realne pieniądze, które zostały przeznaczone na zakupy akcji.

Co jest przyczyną tego wzrostu? Zagranica? Nie. Indeksy zagraniczne, owszem rosły, ale nieznacznie. Nie poprawiła się również sytuacja na Ukrainie. Wzrasta napięcie konfliktu, coraz bardziej realna staje się bezpośrednia interwencja Rosji. Sankcje wobec Rosji i Rosji wobec UE pokazują coraz więcej obszarów gospodarki w których wystąpią straty.

Jedynym powodem dla tak zdecydowanych wzrostów jest fakt zakończenia procesu zbierania deklaracji do OFE i ich wstępne obliczenie. Informacje z końca lipca mówiły o około 1 mln. deklaracji. Potem z każdym dniem ta liczba rosła, za sprawą zbierania deklaracji wysłanych pocztą, aż wreszcie wczoraj ZUS podał liczbę ponad 2,5 mln. Ten wynik przewyższył najśmielsze prognozy.

Tak duża liczba pozostających w OFE zmienia saldo przepływów pieniędzy z giełdy i na giełdę. Mechanizm suwaka (10 lat przed emeryturą środki wycofywane będą stopniowo do ZUS) powodował by znaczną miesięczną podaż akcji. Tak duża ilość pozostających w OFE z pewnością zrównoważy suwak, a nawet zasili giełdę nowymi pieniędzmi.

Nie przesadzajmy jednak z optymizmem. Z 16 mln składek pozostanie ledwie 2,5 mln. poza tym OFE mogą teraz więcej inwestować za granicą. W ostatnich wzrostach chodzi raczej o to, że pewna ilość pieniędzy była od miesięcy zawieszona w oczekiwaniu na spadki. Likwidacja OFE, bo tak nazywało się tę reformę, mogła spowodować krach. Wielu inwestorów wstrzymywało się zatem z zakupami oczekując na ten krach, lub przynajmniej powolne osuwanie się cen. Wyniki „plebiscytu” okazały się na tyle dobre, że środki te dokonują teraz zakupów. Trudno ocenić czy to koniec, ale wydaje się, że wzrosty te przyciągną jeszcze pewną ilość zamrożonych pieniędzy, choć możliwa jest teraz korekta do poziomu 2415 pkt.

 

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej info.bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.