GPW pod presją otoczenia, Komentarze-Archiwum komentarzy i analiz w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.07.07, godz. 16:28
kontakt

GPW pod presją otoczenia

autor: Adam Stańczak
2014.08.06, godz: 17:17

Środowe notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych odbywały się po mocnej przecenie na Wall Street, gdzie mieszanka obaw przed szybszą od oczekiwań podwyżką stóp procentowych i rosnącym napięciem wokół Ukrainy przełożyła się na spadki głównych indeksów. Świat opowiedział na impulsy spadkowe umocnieniem dolara i wzrostem awersji do ryzyka – układem, który zwykle nie służy rynkom peryferyjnym. W efekcie już na starcie WIG20 stracił 0,5 procent. Przecena była jednak mniejsza niż na rynku niemieckim, gdzie główny indeks oddał przeszło 1 procent, ale nie miało to większego znaczenia w kolejnych godzinach sesji, które w całości zostały podporządkowane otoczeniu. W istocie finałowe ocieplenie, które zredukowało spadek WIG20 z wcześniejszych 0,8 procent do 0,3 procent również związane było zachowaniem innych rynków. Poprawna postawa Wall Street pozwoliła na zwyżki cen w Warszawie i dzięki finałowej godzinie sesji WIG20 odrobił sporą część wcześniejszej straty. Niestety cieniem nad obrazem całości sesji kładzie się wielkość obrotu, która była w sumie na tyle niska, iż środowe rozdanie można potraktować w kategoriach czekania na nowe impulsy. Tylko lokalnie patrząc dzień wprost sygnalizuje, iż obserwowane ostatnio odbicie w Warszawie związane ze spotkaniem WIG20 z 2300 pkt., zderza się z korekcyjnymi nastrojami na rynkach bazowych. Bez dobrego lub chociaż neutralnego zachowania giełd amerykańskich i europejskich trudno będzie o wzrost WIG20 poza 2400 pkt., którego pokonanie jest warunkiem, by rynek nie utknął znów na neutralnych poziomach w środkowej części dużej konsolidacji ograniczanej znanymi i oswojonymi poziomami 2300 i 2500 pkt. Do końca tygodnia należy zatem oczekiwać, iż zachowanie rynku warszawskiego zdominują odpowiedzi na kondycję rynków zagranicznych, na których leży klucz do bliskiej przyszłości GPW.

Adam Stańczak

DM BOŚ SA

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej info.bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.