GPW słabsza od otoczenia, Komentarze-Archiwum komentarzy i analiz w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.07.06, godz. 02:15
kontakt

GPW słabsza od otoczenia

autor: Adam Stańczak
2014.07.09, godz: 17:51

Środowe notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych przyniosły kolejną sesję spadków cen akcji i osłabienia indeksów. W istocie sesja oglądana przez pryzmat kondycji największych spółek, miała dwie czytelne fazy. W pierwszej WIG20 szukał konsolidacji, która była prostym przedłużeniem kilkudniowego uspokojenia po wcześniejszej przecenie. Motywem przewodnim, znanym z poprzednich sesji, był dryf w pobliżu ważnego dla części graczy poziomu 2371 pkt. i nad kolejnym istotnym poziomem 2350 pkt. Efektem było sześciogodzinne uśpienie rynku, w ramach którego obrót w WIG20 wyniósł ledwie 300 mln złotych. Kończące konsolidację wybicie w dół wraz z przesunięciem indeksu pod 2350 pkt. stało się punktem zapalnym do mocnej przeceny, wzrostu zmienności i godnego uwagi wzrostu aktywności - w szybkim ruchu indeks spadł o blisko 20 punktów, by po skromnej odbudowie skończyć dzień na 2343 pkt. Bilansem dnia jest czytelny sygnał, iż rynek zmierza do spotkania z 2300 pkt., gdzie wcześniej łamały się trzy fale spadkowe o porównywalnej i większej dynamice od kreślonej od początku czerwca. Znaczącym zagrożeniem dla rynku w Warszawie jest teraz otoczenie, które operuje w czytelnym nastroju korekty po niedawnych lotach na historyczne maksima. Amerykańskie średnie i niemiecki DAX są dobrymi przykładami wskaźników, które jawią się dziś jako kluczowe dla zdolności GPW odreagowania przeceny lub jej pogłębienia. Nie ma jednak wątpliwości, iż miesięczna przecena, która indeksowi WIG20 odebrała ponad 150 punktów w miesiąc, zmieniła rynkowe nastroje a oczekiwanie na wzrosty przeszło w obawy przed mocniejszym tąpnięciem. W szerszym obrazie ciągle jednak nie ma zmiany. Gracze operujący w dłuższym horyzoncie muszą odnotować, iż od początku roku WIG20 pozostaje zawieszony pomiędzy 2500 a 2300 pkt. i dopiero wyjście poza jeden z tych ważnych dla zwolenników analiz wykresów poziomów może być przyczynkiem do zmiany opinii, iż obecne przesunięcia są tylko ruchami w granicach dużej konsolidacji.

Adam Stańczak

DM BOŚ SA

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej info.bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.