Niski obrót derminuje oceny, Komentarze-Archiwum komentarzy i analiz w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.30, godz. 13:03
kontakt

Niski obrót derminuje oceny

autor: Adam Stańczak
2011.07.06, godz: 18:07

Po zeszłotygodniowych wzrostach na Wall Street, które nazwano najlepszym tygodniem od dwóch lat, wtorkowe sesje w USA przyniosły uspokojenie. W istocie wczorajszy dzień na rynkach amerykańskich został w największym stopniu zdominowany przez oczekiwanie na nowe impulsy, których mają dostarczyć dane makro zaprzeczające lub potwierdzające, iż opublikowane raporty mierzące kondycję przemysłu nie były tylko szumem w serii słabych danych makro.

Na sesje przeczekania wskazywało również zignorowanie przez rynki obniżki ratingu dla Portugalii, czego obrazem była przeszło procentowa zwyżka tokijskiego Nikkei i skromne zmiany kontraktu na S&P500. W takim otoczeniu rynki europejskie zdołały zacząć notowania od skromnych zmian, ale w kolejnych godzinach spadek euro i rosnąca awersja do ryzyka położyły się cieniem na notowaniach w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii.

W przypadku WIG20 poranek przebiegł na tyle spokojnie, iż w finale pierwszej godziny obrót liczony dla największych spółek ograniczył się do 30 mln złotych. Niestety w kolejnych nie było lepiej i przy niskiej aktywność indeks największych przespał niemal całą sesję w okolicach 2800 pkt, by w końcówce dnia osunąć się poniżej wsparć w rejonie 2789-2792 pkt i ratunkowym skokiem na fixingu zamknąć sesję w rejonie 2792 pkt, co dało spadek o 0,75 procent.

Brak przebicia wsparcia i ledwie 629 mln złotych obrotu przesądzają o tym, iż na podstawie dzisiejszej słabości rynku trudno prognozować przyszłość. Niemniej spadek poniżej 2790 pkt będzie sygnałem, iż rynek potrzebuje testu wsparcia, by znów poszukać korekty. Już jutro będzie okazja oglądać kondycję popytu dzięki przesunięciu indeksu o wartość dywidendy odjętej od ceny KGHM. Dywidendowa strata WIG20 będzie okazja do konfrontacji ze wsparciem w rejonie 2755 pkt, gdzie wyczerpała się majowo-czerwcowa fala spadkowa.

Przebicie 2755 pkt będzie jawiło się, jako sygnał słabości rynku, ale zanim założy się scenariusz spadkowy warto pamiętać, iż pierwsza połowa bieżącego tygodnia jest tylko przygrywką do tego, co wydarzy się na rynkach, gdy amerykański Departament Pracy opublikuje dane o liczbie nowych etatów w sektorach pozarolniczych. To kolejny, obok niskiej aktywności czynnik, który zmusza do ostrożnego stawiania prognoz na bliską przyszłość. W dalszej, władzę nad rynkami muszą przejąć wyniki kwartalne amerykańskich spółek.

Adam Stańczak

DM BOŚ SA

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej info.bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.