Sesja jednego raportu, Komentarze-Archiwum komentarzy i analiz w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.30, godz. 13:09
kontakt

Sesja jednego raportu

autor: Adam Stańczak
2011.07.01, godz: 18:00

Czwartkowe notowania na Wall Street zostały zdominowane przez zaskakująco dobry odczyt indeksu PMI dla regionu Chicago. Dane, które pokazały wzrost optymizmu wśród przedsiębiorców, postawiła pytania o to, czy obawy, iż amerykańska gospodarka zmierza do drugiej fali recesji są zasadne. Od zawsze indeksy PMI dla poszczególnych regionów wiąże się z odczytem indeksu ISM dla przemysłu, więc w naturalny sposób wczorajsze dane przesunęły uwagę rynków na publikowany dzisiaj o 16:00 raport ISM.

W takim kontekście Europa wraz z nią GPW musiały wstrzymać oddech i czekać na dane z USA. Konsolidacje na rynkach europejskich ułatwiał rynek pochodnych na indeksy amerykańskie, które poddały się nastrojowi wyczekiwania i praktycznie przez cały dzień dryfowały w trendach bocznych. Atmosfery zawieszania uwagi na danych z USA nie były wstanie przerwać dane z Europy pokazujące spadki indeksów PMI dla przemysłu.

W istocie dzień w Europie i na GPW miał trzy czytelne fazy. Od poranka indeksy dryfowały w mniej lub bardziej konsekwentnych trendach bocznych, by po odczycie indeksu ISM w USA skoczyć na północ i znów pogrążyć się w konsolidacjach mających na celu dowiezienie poziomów zdobytych po lepszym od oczekiwań odczycie ISM. Bilansem dnia na GPW jest zwyżka WIG20 o 0,4 procent z obrotem, który nie przekroczył 500 mln i był najmniejszy w zakończonym tygodniu.

Licząc piątek do piątku średnia największych spółek zyskała 0,4 procent, co jasno pokazuje, że wzrostowy wynik tygodnia dała głównie reakcja na odczyt ISM. Należy oczekiwać, iż również nowy tydzień przyniesie skupienie uwagi na wydarzeniach w USA, gdzie po poniedziałkowym święcie pojawi się fala danych makro, których finałem będzie odczyt liczby miejsc pracy poza rolnictwem. Powoli też władzę nad nastrojami na świecie zacznie przejmować sezon publikacji wyników spółek.

Adam Stańczak

DM BOŚ SA

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej info.bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.