Zamrożony rynek, Komentarze-Archiwum komentarzy i analiz w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.30, godz. 12:47
kontakt

Zamrożony rynek

autor: Adam Stańczak
2011.06.17, godz: 17:59

Każdy trzeci piątek kończącego się kwartału przynosi sesje, które w mniejszym lub większym stopniu zostają podporządkowane rynkowi terminowemu. Skok zmienności w finałowego godzinie i walka o cenę, po jakiej rozliczane będą kontrakty, mrozi rynek w oczekiwaniu na zamknięcie. Dzisiejsza sesja nie była pod tym względem żadnym wyjątkiem. WIG20 zaczął notowania właściwie bez zmiany wartości i przed dobrych kilka godzin opierał się presji wzrostowej z rynków otoczenia.

W istocie to wydarzenia na rynkach otoczenia wydają się najważniejszym elementami, które powinny mieć wpływ na bliską przyszłość GPW. Jeszcze przed południem na rynki spadła informacja, iż plan pomocowy dla Grecji może opiewać na około 150 mld euro, gdy wcześniej spekulowano o sumie blisko 30 mld mniejszej. Dzięki temu na rynku walutowym doszło do silnego odreagowania słabości euro. Atmosferę poprawili politycy Francji i Niemiec, którzy zapewnili, iż będą bronili stabilności wspólnej waluty.

Na bazie tych dwóch czynników dynamicznie rosły ceny akcji w Niemczech a kontrakty na amerykańskie indeksy sygnalizowały, iż Wall Street będzie mogła szukać korekty nie tylko na bazie wyprzedania rynku, ale również w oparciu o globalną zmianę sentymentu i stosunku do ryzyka, które dobrze pokazywało osłabienie dolara. Bilansem sesji w Niemczech jest wzrost DAX-a zbliżony do 0,8 procent. Niewiele mniej zyskują teraz amerykańskie indeksy.

W praktyce oznacza to, iż piątkowy wzrost WIG20 o 0,6 procent wydaje się dobrą bazą do poniedziałkowej próby podniesienia cen. Oczywiście, jeśli atmosfera na rynkach zagranicznych zostanie utrzymana. Tylko technicznie patrząc tygodniowy wzrost WIG20 o 1 procent nie wnosi niczego do układu sił na rynku. Stale aktualne pozostały konsolidacje, które mrożą wykresy WIG20 w perspektywie tygodniowej, dziennej oraz godzinowej. Tak patrząc technicy muszą czekać na nowe sygnały tak, jak czekali w ostatnich tygodniach.

Adam Stańczak

DM BOŚ SA

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej info.bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.