W globalnym rytmie, Komentarze-Archiwum komentarzy i analiz w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.30, godz. 13:09
kontakt

W globalnym rytmie

autor: Adam Stańczak
2011.04.20, godz: 18:01

Wtorkowe sesje na Wall Street znów zaskoczyły graczy w Europie. Lepsze od oczekiwań zamknięcia dnia znalazły dodatkowe wzmocnienie w posesyjnych wynikach spółki Intel i spowodowały, iż o poranku europejskie indeksy miały do odrobienia przeszło procent zaległości wobec amerykańskich średnich. Nie bez znaczenia były też dobre sesje w Azji, gdzie tokijski Nikkei zyskał około 1,8 procent.

W istocie o poranku kupujących europejskie akcje wspierało niemal wszystko. Na dobre wyniki Intela, który pomagał spółkom nowych technologii, nałożyły się jeszcze osłabienie dolara i wzrost cen surowców, a więc mieszanka, którą uznaje się za wskaźnik rosnącego zainteresowania ryzykownymi inwestycjami. Dzięki temu już o poranku paryski CAC-40 i londyński „footsie” zyskały przeszło procent, ale to niemiecki DAX nadał się ton na GPW.

Zwyżka o 1,7 procent i stosunkowo szybki marsz niemieckiego indeksu na +2,5 procent stworzyły presję, której poddały się inne rynki, w tym GPW. W przypadku WIG20 po stosunkowo spokojnym otwarciu zwyżką o 0,7 procent, kupujący podnieśli ceny akcji na tyle, by wzrost indeksu został podwojony a wykres średniej znalazł się w bezpośredniej konfrontacji ze szczytami w trendzie wzrostowym, które niedawno wykreślono w rejonie 2942 pkt.

Siła oporu i skala zwyżki w trakcie sesji spowodowały, iż po godzinie 14:00 chętnych do gry brakło a uwzględnienie w cenach dobrych sesji na Wall Street nie pozwalało pomaszerować wyżej niż na 2938 pkt. W istocie od godziny 11:00 do 17:00 indeks największych spółek dryfował na kilkunastopunktowej półce, która przetrwała nawet na końcowym fixingu. Bilansem dnia jest wzrost WIG20 o 1,3 procent i zamknięcie sesji na poziomie 2925 pkt.

Tylko technicznie patrząc obraz rynku po dzisiejszej sesji jest daleki od czytelności i od preferencji oglądającego wykresy zależy, czy uzna się rozdanie za pozytywne, czy niosące oznaki słabości byków. Wyjście z lokalnego kanału spadkowego i ruch w kierunku szczytu w trendzie wzrostowym to niewątpliwie pokaz wiary byków w możliwość przełamania oporu i atak na 3000 pkt.

Zawahanie byków pod oporem, przy rosnącym o blisko 3 procent niemieckim DAX-ie, to sygnał, iż podaż również miała dziś swoje małe sukcesy. Ostrzeżeniem jest też górny cień świecy dziennej, który dotyka linii przebitego trendu wzrostowego i sygnalizuje, iż rynek wykonał ruch powrotny do niedawnego wsparcia.

W takim kontekście najlepszym rozwiązaniem wydaje się być uznanie układu sił za konsolidacyjny i poczekanie z ocenami do czasu, aż przetestowane zostaną wsparcie w rejonie poniedziałkowego dołka lub szczyt w trendzie wzrostowym i pozwolenie na to, by rynek sam podpowiedział swoim zachowaniem, która ze stron na rynku uzyska lokalną przewagę.

Adam Stańczak

DM BOŚ SA

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej info.bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.