Spokojny finał cichego tygodnia, Komentarze-Archiwum komentarzy i analiz w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.30, godz. 12:11
kontakt

Spokojny finał cichego tygodnia

autor: Adam Stańczak
2011.04.15, godz: 18:00

Piątkowe notowania na GPW nie przyniosły poważniejszych emocji. Rynek oglądanym przez pryzmat WIG20 zaczął sesję od zwyżki zbliżonej do 0,2 procent a na finałowym fixingu licznik zmiany pokazał skromne 0,36 procent. Licząc w punktach na otwarciu WIG20 miał 2912 punktów a na zamknięciu 2917 pkt. W istocie przez większość czasu indeks notowany był w bliskiej odległości od 2910 pkt a różnica pomiędzy maksimum a minimum sesji wyniosła ledwie 17 punktów. Jeśli do tego dołożyć wartość obrotu, która była najniższa w tygodniu, to całość sesji można podsumować tylko jednym zdaniem – to był dzień konsolidacji.

Niestety niewiele więcej można powiedzieć o obrazie całego tygodnia, który dla WIG20 zaczął się w rejonie 2914 punktów a skończył ledwie 3 punkty wyżej. Również pod względem obrotu trudno szukać oceny, która wykraczałaby poza konsolidację. Przy obrocie należącym do najniższych w tym roku WIG20 zyskał 0,5 procent a na wykresie tygodniowym wykreślona została szpulka, która właściwie nie ma korpusu. Jednak licząc w cenach zamknięcia tygodni lub oglądając układ sił przez pryzmat wykresu liniowego rynek stać było na najwyższe zamknięcie w trendzie wzrostowym, co musi być czytane, jako potwierdzenie siły rynku, choć ostrożniej będzie powiedzieć o utrzymującej się konsolidacji pod psychologiczną barierą 3000 pkt.

Rynek oglądany przez pryzmat oporów i wsparć ma równie daleko a zarazem blisko do psychologicznego 3000 pkt, jak i do wsparcia na 2850 pkt. Przy zmienności liczonej ATR z 14 tygodniu, która dziś wynosi 84 punkty, każdy z tych poziomów jest w zasięgu byków na przestrzeni jednego tygodnia. Jeśli coś musi niepokoić, to stale sygnalizowane wykupienie rynku. WIG20 od miesiąca porusza się w trendzie wzrostowym, którego siła nie pozwala właściwie na żadną korektę. Nie ma jednak wątpliwości, iż miejsca na wykresie dziennym jest coraz mniej i konfrontacja pomiędzy szczytami w trendzie i poziomem 3000 pkt a linią miesięcznego trendu wzrostowego zbliża się do końca i dopiero reakcje graczy a zwłaszcza obrót na przesileniu pozwolą ocenić, która z barier ma dla rynku większe znaczenie. Na dziś obie są równie ważne i obowiązujące.

Adam Stańczak

DM BOŚ SA

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej info.bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.