Cicha sesja, Komentarze-Archiwum komentarzy i analiz w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.07.02, godz. 16:40
kontakt

Cicha sesja

autor: Adam Stańczak
2009.09.09, godz: 16:40

Pierwsze sesje tygodnia na Wall Street skończyły się bezpiecznymi dla GPW zwyżkami indeksów, jednak o poranku zrównoważyły je spadkowe sesje w Azji oraz korygujący wczorajsze umocnienie złoty. W efekcie środkowa sesja tygodnia zaczęła się od spadku, któremu nie towarzyszyły wysokie wymiany i już po kilkunastu minutach gracze mogli uznać, iż zapowiada się kolejna sesja konsolidacji. W istocie do godziny 14:00 licznik obrotów w WIG20 pokazywał niespełna 400 mln złotych, czyli mniej niż 100 mln na godzinę.

Konsolidacyjne nastroje i brak powodów do handlu wzmacniały senne sesje na świecie. Postępujące uzależnienie od innych giełd i płytki rynek spowodowały, iż straty z poranka zostały stosunkowo łatwo oraz szybko odrobione i jeszcze przed południem poranne minusy zmieniły się blisko półprocentową zwyżkę, która przetrwała do późnego popołudnia, kiedy ożywiły się amerykańskie kontrakty indeksowe. Dzięki ich zwyżce WIG20 poszukał dalszego wzrostu i w końcówkę sesji wszedł nowymi maksimami dnia.

Niestety na kwadrans przed fixingiem obrót w indeksie ledwie zbliżał się do 520 mln, co oznaczało, iż środowe notowania będę jednymi z najspokojniejszych w kilkunastu ostatnich tygodniach. Skalę emocji zmniejszał jeszcze fakt, iż około 60 procent aktywności rynku w WIG20 przypadło na trzy spółki – KGHM, PKO i Pekao – które notowały po blisko 100 mln złotych obrotu – transakcje w samym finale sesji podniosły obrót akcjami PKO do 213 mln i Pekao do 134 mln. Asymetria powoduje, iż wiarygodność techniczna całej sesji jest niska i pozwala przejść nad nią bez większych emocji.

Bilansem sesji jest wzrost WIG20 o 1 procent, który nie wnosi nowych elementów do obrazu technicznego rynku. Trwa konsolidacja pod szczytami fali wzrostowej, które – patrząc na zachowanie innych indeksów rynków światowych – powinny zostać przynajmniej przetestowane. Wyżej spoglądać dziś nie sposób, zwłaszcza, gdy ogląda się wielkość obrotów na poszczególnych spółkach. Wybicie w górę lub w dół z konsolidacji musi zostać potwierdzone aktywnością rynku, która dziś pozostawiła wiele do życzenia.

Adam Stańczak

DM BOŚ S. A.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej info.bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.