Rynek pierwotny-Emisje w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.05.23, godz. 19:39
kontakt
PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE PRZEDSTAWIONYCH PONIŻEJ WARUNKÓW DOSTĘPU DO STRONY INTERNETOWEJ I ZAMIESZCZONYCH NA NIEJ INFORMACJI

Materiały, do których uzyskają Państwo dostęp dotyczą lub są związane z: (i) ofertą publiczną („Oferta Publiczna”) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zabezpieczonych obligacji serii PPN („Obligacje”) spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") zabezpieczonych poręczeniem udzielonym przez Granbero Holdings Limited („Gwarant”) lub inny podmiot z Grupy Ghelamco, emitowanych w ramach ustanowionego przez Spółkę programu emisji obligacji, w którym łączna wartość nominalna obligacji emitowanych w okresie 12 miesięcy nie przekroczy 400.000.000 zł („VI Publiczny Program Emisji”, "Program") oraz (ii) zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do obrotu („Dopuszczenie”) na rynku regulowanym w ramach platformy Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) lub BondSpot S.A.

Oferta Publiczna przeprowadzana jest na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 sierpnia 2018 r., sporządzonego przez Spółkę w związku z ustanowieniem i realizacją Programu („Prospekt”), oraz w oparciu o Warunki Ostateczne Obligacji Serii PPN uwzględniające ostateczne warunki oferty Obligacji oraz ostateczne warunki emisji Obligacji, zawierające szczegółowe informacje na temat liczby i warunków emitowanych Obligacji oraz warunków i terminów subskrypcji.

Prospekt wraz z ewentualnymi aneksami i komunikatami aktualizującymi oraz Warunki Ostateczne Obligacji Serii PPN, zostały także udostępnione do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki. Termin ważności Prospektu wynosi 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego, nie dłużej niż do dnia dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym wszystkich obligacji objętych Programem.

Nie należy podejmować decyzji inwestycyjnej przed zapoznaniem się z Prospektem, Warunkami Ostatecznymi Obligacji Serii PPN oraz z wszelkimi aneksami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu. Inwestowanie w Obligacje łączy się z ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze nieudziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Emitenta oraz Grupy Gwaranta, a także z otoczeniem, w którym prowadzą oni działalność. W szczególności zwraca się uwagę Inwestorów, iż Obligacje nie są depozytami (lokatami) bankowymi i nie są objęte systemem gwarantowania depozytów jak również, iż w przypadku niewypłacalności Emitenta lub Gwaranta spowodowanej pogorszeniem się ich sytuacji finansowej, w tym utratą płynności przez Emitenta lub Gwaranta lub zmieniającą się sytuacją na rynku kapitałowym, część lub całość zainwestowanego kapitału może zostać utracona jak również Inwestorzy mogą nie otrzymać Odsetek przewidzianych w Warunkach Emisji. Zwraca się również uwagę Inwestorów, iż wycofanie się z inwestycji przed upływem okresu na jaki Obligacja będzie wyemitowana (tj. przed Dniem Wykupu) może być utrudnione lub niemożliwe ze względu na ryzyko ograniczenia płynności lub ryzyko braku płynności Obligacji (czyli możliwości odsprzedaży Obligacji), a cena za zbywane Obligacje może odbiegać od jej Wartości Nominalnej lub ceny nabycia. Ponadto zwraca się uwagę Inwestorów na potrzebę dywersyfikacji inwestycji (podziału posiadanych środków na poszczególne rodzaje inwestycji i emitentów) oraz wskazuje się, że inwestycja wszystkich posiadanych środków Obligacje zwiększa ryzyko Inwestora. Poszczególne ryzyka związane z inwestowaniem w Obligacje zostały przedstawione w Prospekcie Rozdziale „Czynniki ryzyka”.

Oferta publiczna jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE lub przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej). Ani spółka, ani żaden inny podmiot działający w jej imieniu lub na jej rzecz nie podjął ani nie podejmie w przyszłości żadnych działań, które mogłyby zostać uznane za ofertę publiczną papierów wartościowych Spółki objętych niniejszym Prospektem w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską.

Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie informacji zamieszonych na tych stronach sieci Internet. Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

Informujemy, że materiały i informacje, do których uzyskają Państwo dostęp oraz korzystanie z nich: (i) podlegają warunkom opisanym powyżej, (ii) są przeznaczone dla osób/podmiotów znajdujących się i uzyskujących dostęp do niniejszej strony internetowej z terytorium Polski, (iii) nie są skierowane do rezydentów amerykańskich (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z roku 1933 r. (U.S. Securities Act 1933) ani do osób, które reprezentują, lub działają na rachunek, takiej osoby, (iv) nie są skierowane do osób/podmiotów znajdujących się na terytorium Stanów Zjednoczonych.

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Wszystkie terminy pisane wielką literą, a niezdefiniowane powyżej, mają znaczenie nadane im w Prospekcie.