Rynek pierwotny-Emisje w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.12.07, godz. 00:11
kontakt

WAŻNE INFORMACJE

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej, prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych informacji na temat warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z informacji, które zostały na niej zamieszczone.

Zwracamy uwagę na fakt, że udostępnione na niniejszej stronie internetowej informacje lub dokumenty mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W związku z tym, należy się z nimi zapoznawać i analizować je w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

Prospekt emisyjny podstawowy („Prospekt”) został sporządzony w związku z: (i) ofertami publicznymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do 200.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1.000 każda („Obligacje”), emitowanych przez MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Emitent”) w ramach programu publicznej emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 200.000.000 PLN („Program”) („Oferta”) oraz (ii) ubieganiem się przez Emitenta o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach systemu Catalyst do 200.000 Obligacji. Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 sierpnia 2017 r.

Prospekt wraz z danymi aktualizującymi jego treść będzie udostępniony do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie internetowej Emitenta (http://mci.pl/fundusze/obligacje-mci-privateventures-fiz) oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronach internetowych Biura Maklerskiego Alior Banku S.A. oferującego Obligacje („Oferujący”)(www.aliorbank.pl/biuro-maklerskie). Oferta zostanie przeprowadzona wyłącznie na terytorium Polski, wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Prospekcie, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem sporządzonym na potrzeby Oferty i zawierającym informacje dotyczące Emitenta, Obligacji oraz ubiegania się o dopuszczenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym.

Przed podjęciem decyzji o inwestycji w Obligacje, Inwestor powinien dokonać wnikliwej analizy Prospektu, w szczególności zawartych w nim czynników ryzyka, oraz z ewentualnych aneksów i komunikatów aktualizujących do Prospektu, które mogą zostać publikowane w terminie późniejszym.

Ani Prospekt, ani Obligacje objęte Prospektem nie zostały zarejestrowane i zatwierdzone ani nie są przedmiotem zawiadomienia złożonego jakiemukolwiek organowi regulacyjnemu w jakiejkolwiek jurysdykcji poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że w danym państwie taka oferta mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Materiały i informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie podlegają, nie mogą być przekazywane dla celów i nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, publikacji i dystrybucji, bezpośrednio ani pośrednio, w całości bądź w części, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki ani jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji. Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować. Obligacje nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych ani przez żaden inny organ regulujący obrót papierami wartościowymi jakiegokolwiek stanu lub terytorium podlegającego jurysdykcji Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Przechodząc do treści Prospektu potwierdzają Państwo zapoznanie się z powyższymi warunkami, wyrażają zgodę na zawarte w nich ograniczenia i zobowiązują się do ich przestrzegania.