Analizy-Strategia Futures w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2021.01.20, godz. 08:53
kontakt

Strategia Futures

Strategia Futures na Wig20 oparta jest na wyznaczonych punktach zwrotnych tzw. pivot points (PP), które są szerzej opisane na stronie: Pivot Point. W prezentowanej strategii FW20 wyznaczamy punkty zwrotne na podstawie wartości maksymalnej (high), minimalnej (low) oraz zamknięcia (close) z poprzedniego tygodnia, które przyjmują sztywne wartości na nowy transakcyjny tydzień. W ten sposób otrzymujemy punkty zwrotne: wsparcia S3, S2 i S1, opory R3, R2, i R1 oraz linię PP, w pobliżu których strategia ta zajmuje pozycje długą lub krótką w zależności od zmiany kursu i wyrysowania świecy Pin Bar.

Zobacz przykładowe wskazania Strategii Futures z dnia 25.02.2020 r.:

Data
wydania
Data
i godzina
publikacji
SporządzającyCena docelowaCena
rynkowa
Ważność okresu
ceny docelowej
Biuletyn
Wsparcie
S3
Wsparcie
S2
Wsparcie
S1
Punkt Zwrotny
(PP)
Opór
R1
Opór
R2
Opór
R3
2020-02-252020-02-25 5:00Michał Pietrzyca2027
2056
2074
21032121
2150
2168
2000
2020-02-28strategia futures
Codzienne sygnały Strategii Futures dostępne są dla zalogowanych użytkowników.
Jeśli jesteś klientem DM BOŚ zaloguj się na rachunek i przejdź do działu Analizy DM BOŚ.

Nie jesteś klientem DM BOŚ? Zobacz jak otworzyć rachunek.

Zastrzeżenia prawne

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) i stanowi rekomendację w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów”.

Niniejszy komentarz jest badaniem inwestycyjnym w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Niniejszy komentarz nie stanowi porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Komentarz opiera się na historycznej analizie kształtowania się kursów giełdowych bez uwzględnienia jakiejkolwiek fundamentalnej metody wyceny instrumentu finansowego. Jest przeznaczony wyłącznie dla klientów DM BOŚ i udostępniany nieodpłatnie. Wybrane komentarze mogą być upubliczniane i przekazywane dla potencjalnych klientów DM BOŚ i publikowane na stronie www.bossa.pl w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. W takim przypadku poniższe zastrzeżenia stosuje się odpowiednio do potencjalnych klientów DM BOŚ. DM BOŚ S.A. ostrzega, iż niniejszy komentarz nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszym komentarzu oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które DM BOŚ, działając w dobrej wierze i z należytą starannością, uważa za wiarygodne. Klient wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta podjęte na podstawie niniejszego komentarza. DM BOŚ nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści klienta związane z realizacją zleceń wykorzystującą strategię przedstawioną w komentarzu, związane z wykorzystaniem informacji przedstawionych w komentarzu, w tym w przygotowywanych przez klienta strategiach używanych w systemach algorytmicznych, ani za wszelkie szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych klienta, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. DM BOŚ nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników finansowych na zawartych przez klienta transakcjach wykorzystujących matematyczne mechanizmy transakcyjne. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszym komentarzu stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane.

W DM BOŚ obowiązują regulacje wewnętrzne służące aktywnemu zarządzaniu konfliktami interesów, w których w szczególności określone zostały wewnętrzne rozwiązania organizacyjne i administracyjne oraz bariery informacyjne ustanowione w celu zapobiegania i unikania konfliktów interesów dotyczących rekomendacji. Szczególnym środkiem organizacyjnym jest stworzenie „chińskich murów”, czyli barier informacyjnych uniemożliwiających niekontrolowany przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi lub pracownikami DM BOŚ, którymi zostały rozdzielone poszczególne jednostki organizacyjne DM BOŚ. W uzasadnionych przypadkach DM BOŚ tworzy „chińskie mury” również w związku z realizacją określonego projektu. Ewentualne konflikty interesów dotyczące konkretnej rekomendacji, która jest dostępna publicznie lub dla szerokiego kręgu osób, są ujawnione w rekomendacji albo w dołączonym do niej dokumencie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszego komentarza bez pisemnej zgody DM BOŚ.

W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy komentarz stanowi Rekomendację ogólną w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego, Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa.