Wskaźniki-Tabela Specyfikacji w FOREX-Narzędzia - bossafx.pl
2019.10.22, godz. 02:11
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Wskaźnik Tabela specyfikacji

Chcielibyśmy zaprezentować Państwu kolejny wskaźnik wspomagający zarządzanie pozycją. W swojej konstrukcji jest on bardzo podobny do wskaźnika [Kalkulator_BOSSAFX]. Jego niewątpliwą zaletą jest zestawienie w tabeli wszystkich instrumentów, notowanych w systemie transakcyjnym BOSSAFX. Pozwala to na porównanie parametrów charakteryzujących każdy instrument. W tabeli zestawione zostały wartości minimalnego kroku notowania, depozytu zabezpieczającego oraz spreadu. Dodatkowo wprowadzony został współczynnik zestawiający spread i depozyt zabezpieczający. Na jego podstawie można uszeregować instrumentu według atrakcyjności inwestycyjnej.

Wskaźnik [Tabela specyfikacji] wyświetlany jest w postaci tabeli, w której znajdują się wielkości spreadów, pipsa oraz depozytu zabezpieczającego. Dodatkowo uwzględniona została wielkość określająca stosunek spreadu do wartości depozytu. Po załączeniu wskaźnika do wykresu otwiera się okno jego konfiguracji. Ustawień wskaźnika dokonujemy z poziomu zakładki [Wpisz parametry]. Parametry w pozostałych zakładkach pozostawiamy bez zmian. Wartości znajdujące się w zakładce definiują:

 • [Nominał transakcji w lotach] – podobnie w jak w przypadku wskaźnika [Kalkulator], należy wybrać nominalną ilość instrumentu, wyrażoną w lotach. Nominalna wartość spreadu, depozytu oraz pipsa podawana jest dla określonej ilości instrumentu.

 • Tabela_1 - ze względu na dużą ilość instrumentów notowanych na platformie, parametry instrumentów prezentowane są w Tabeli 1 lub Tabeli 2. Aby wybrać Tabelę 1, jako wartość parametru należy ustawić 'true', upewniając się jednocześnie, że wartości zmiennej dla "Tabela_2" powinien wynosić "false". Tabela 1 zawiera parametry indeksów walutowych oraz par walutowych z grup: Majors, Second Majors, Exotics.

 • Tabela 2 - zawiera parametry pozostałych instrumentów: egzotyczne pary walutowe, metale szlachetne, towary i kontrakty indeksowe. Aby parametry tych instrumentów znalazły się w tabeli, dla zmiennej należy wprowadzić wartość "true", upewniając się jednocześnie, że dla zmiennej "Tabela_1" wprowadzony został parametr "false".

 • [Sortuj Tabelę] – parametr określający, czy dane w tabeli zostaną posortowane. Dla wartości [true] instrumenty w tabeli zostają uszeregowane według „atrakcyjności inwestycyjnej”. Instrumenty , dla których relacja spreadu do depozytu jest najniższa, znajdują się najwyżej w rankingu. Instrumenty sortują się między tabelami, nie zaś w ramach pojedynczej tabeli.

 • [Zapisać do pliku] - wybranie wartości [true] spowoduje, że po każdej zmianie interwału, tabela zostanie zapisana w postaci pliku .csv w katalogu o ścieżce [BOSSAFX\experts\files]. Pozwoli to na dalszą modyfikację danych oraz prowadzenie statystyk kształtowania się parametrów instrumentów.

 • [Kolor] - pozwala na wybór koloru wyświetlania wskaźnika. Wskaźnik wyświetlany jest w osobnym oknie pod wykresem, dlatego warto dobrać odpowiedni kolor do tła wykresu.


Wartości wyświetlane w tabeli interpretowane są następująco:

 • SPREAD – określa wielkość spreadu wyrażoną w pipsach, nie zależy ona od ilości lotów instrumentu.

 • WARTOŚĆ PIPSA (PLN) – określa nominalną wartość jednego pipsa, która zależy od wielkości transakcji, wyrażonej w lotach. Wartość pipsa wyrażana jest w złotych, wartość nominalna pipsa zależy więc od kursu złotego i waluty kwotowanej danej pary walutowej. W przypadku metali szlachetnych, towarów oraz indeksów, wartość nominalna pipsa zależy od kursu złotego i waluty w której kwotowany jest dany instrument ( np. USD, EUR lub CHF).

 • WARTOŚĆ SPREADU (PLN) – określa nominalną wartość spreadu, wyrażoną w złotych.

 • WIELKOŚĆ DEPOZYTU (PLN) – w kolumnie tej podane są wielkości depozytów zabezpieczających w ujęciu nominalnym. Wielkość depozytu zależy od wolumenu transakcji ( wyrażonej w lotach) oraz stanu rachunku ( zestawienie granicznych wartości salda rachunku, przy których zmienia się dźwignia finansowa, znajdują się tutaj).

 • SPREAD/DEPOZYT – określa procentową relację wartości spreadu do depozytu. Wielkość ta pozwala odpowiedzieć na pytanie, jaki będzie nasz wynik w chwilę po otworzeniu pozycji. Na przykład: jeżeli depozyt dla jednego lota danego instrumentu wynosi 4000 PLN, nominalna wielkość spreadu 80 PLN, to po otworzeniu pozycji (wielkości jednego lota) w tym instrumencie nasze koszty transakcyjne wyniosą 2% wielkości depozytu ( czyli zaangażowanych środków).

 Aby skonfigurować na nowo parametry wskaźnika, należy w oknie pod wykresem otworzyć menu podręczne ( prawy klawisz myszy), a następnie wybrać polecenie [Lista wskaźników]. Na wyświetlonej liście zaznaczamy [Tabela Specyfikacji] i wybieramy przycisk [Edytuj]. Po zmianie konfiguracji zatwierdzamy przyciskiem [OK.] Aby wyjść z okna konfiguracji, wybieramy przycisk [Zamknij].

Instalacja wskaźnika w platformie BOSSAFX

Po pobraniu pliku Tabela Specyfikacji należy uruchomić platformę i przejść do menu głównego, a następnie wybrać [Plik > Otwórz Folder Danych]. Wskaźnik należy umieścić w folderze [... > MQL4 > Indicators].  Aby zaktualizować listę wskaźników własnych, należy zamknąć i otworzyć ponownie platformę BOSSAFX.
 
Wskaźnik działający w grupie instrumentów wprowadzonych 29.07.2018 (instrumenty z kropką)

Pobierz plik: (Tabela_Specyfikacji_BOSSAFX_New.mq4, 55006b)

Wskaźnik działający w grupie instrumentów, które z dniem 29.07.2018 przeszły w tryb "tylko zamknięcie pozycji"

Pobierz plik:  (Tabela_Specyfikacji_BOSSAFX.ex4, 25524b)

Po uruchomieniu platformy wskaźnik [Tabela Specyfikacji] znajdziemy w oknie [Nawigator] w zakładce [Wskaźniki własne]. Okno [Nawigator] otworzyć możemy za pomocą funkcji [Widok > Nawigator] lub skrótu klawiszowego [Ctrl+N].


Aby załączyć wskaźnik do aktywnego wykresu, należy prawem klawiszem myszy otworzyć menu podręczne na nazwie wskaźnika i wybrać polecenie [Dodaj do wykresu]. Wskaźnik można także załączyć za pomocą polecenia [Wstaw > Wskaźniki > Własne > Tabela Specyfikacji].


Uwaga!
Wskaźnik dokonuje odświeżenia wartości po każdorazowej zmianie ceny instrumentu, do wykresu którego został załączony. W związku z tym zaleca się załączanie wskaźnika do wykresów instrumentów, których ceny zmieniają się dynamicznie ( np. EURUSD).

Po dodaniu wskaźnika do wykresu, otworzy się on w postaci tabeli, w oknie pod wykresem. Wskaźnik umożliwia także eksport danych do pliku o rozszerzeniu .csv. Wystarczy zaznaczyć w ustawieniach wskaźnika, aby dane były zapisywane do pliku. Zapisane wartości wskaźnika znajdują się w lokalizacji BOSSAFX\experts\files.

Uwaga! Do jednego wykresu może być załączony tylko jeden ze wskaźników: [Kalkulator], [Zmienność vs Spread], [Swapy] lub [Tabela Specyfikacji]. Załączenie dwóch lub więcej wskaźników jednocześnie spowoduje zakłócenia w ich funkcjonowaniu.