Korelacje FX w FOREX-Narzędzia - bossafx.pl
2019.08.19, godz. 20:27
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Korelacje FX

Korelacje FX to narzędzie dostarczające użytkownikom serwisu bossafx.pl informacji na temat zależności międzyrynkowych. Miernikiem tych zależności jest współczynnik korelacji liniowej Pearsona. Relacje wyznaczone są na podstawie dziennych kursów zamknięcia z n sesji. Parametr ilość sesji jest wprowadzany przez użytkownika (wartość domyślna 15). Wyniki bieżące prezentowane są w postaci tabeli, której komórki nawigują do wykresu, na którym przedstawiona jest historyczna relacja kształtowania się korelacji. Oprócz parametru ilość sesji użytkownik może też wybrać instrumenty, dla których zostaną podane współczynniki korelacji. Możliwy jest również wybór zakresu dat, dla których korelacje historyczne prezentowane są na wykresie

Interpretacja wartości

Współczynniki korelacji przyjmują teoretycznie wartości od -1 (silna zależność ujemna) przez 0 (brak zależności) po 1 (silna zależność dodatnia). Zależność ujemna oznacza, że statystycznie wzrost kursu jednego instrumentu oznaczał będzie spadek kursu na skorelowanym (drugim) instrumencie. Współczynnik korelacji w granicach zera oznacza, że między instrumentami nie występują zależności. Zależność dodatnia charakteryzuje instrumenty, których zmiany kursów podążają w tym samym kierunku. Na wartość współczynników korelacji, obok relacji między kursami zamknięcia pary instrumentów, duży wpływ ma także ilość sesji. Wartości współczynników korelacji nie są stałe w czasie. Ich kształtowanie się prześledzić możemy na wykresie pod tabelą. Im wartości bardziej oddalają się od osi poziomej tym bardziej wzrasta statystyczna zależność między parą instrumentów.  

Wybierz ilość kursów zamknięcia do obliczenia współczynników korelacji na dzień 19.08.2019
sesji
Macierz korelacji instrumentów notowanych w systemie bossaFX
USDPLN EURPLN EURUSD GBPUSD USDJPY USDCHF EURGBP EURJPY USDCAD AUDUSD
USDPLN 0,9157 -0,7282 -0,9139 -0,5825 -0,4335 0,7902 -0,8294 0,9133 -0,8875
EURPLN 0,9157 -0,3916 -0,8978 -0,7757 -0,6598 0,8963 -0,8640 0,8762 -0,9063
EURUSD -0,7282 -0,3916 0,5616 0,0085 -0,1354 -0,2806 0,4236 -0,5930 0,4872
GBPUSD -0,9139 -0,8978 0,5616 0,6930 0,5644 -0,9517 0,8616 -0,8747 0,9342
USDJPY -0,5825 -0,7757 0,0085 0,6930 0,9498 -0,7992 0,9094 -0,6605 0,7169
USDCHF -0,4335 -0,6598 -0,1354 0,5644 0,9498 -0,7043 0,8042 -0,5614 0,5674
EURGBP 0,7902 0,8963 -0,2806 -0,9517 -0,7992 -0,7043 -0,8410 0,7953 -0,9021
EURJPY -0,8294 -0,8640 0,4236 0,8616 0,9094 0,8042 -0,8410 -0,8448 0,8517
USDCAD 0,9133 0,8762 -0,5930 -0,8747 -0,6605 -0,5614 0,7953 -0,8448 -0,9195
AUDUSD -0,8875 -0,9063 0,4872 0,9342 0,7169 0,5674 -0,9021 0,8517 -0,9195
Historyczna korelacja z 30 sesji instrumentów EURUSD i GBPUSD Zmień zakres dat  
Aby zmienić parę instrumentów kliknij na wybraną komórkę w macierzy.
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, zwana dalej "DM BOŚ S.A.", informuje i zastrzega, że dane uzyskane w wyniku korzystania z aplikacji Korelacje FX są danymi historycznymi, mają jedynie charakter informacyjny i poglądowy oraz nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Użytkownika z aplikacji Korelacje FX oraz za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie wyliczeń przedstawionych w aplikacji Korelacje FX. DM BOŚ S.A. ostrzega, iż Klient może ponieść stratę przewyższającą wartość zainwestowanych środków.