Regulamin forum-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.06, godz. 14:04
kontakt

Regulamin forum bossa.pl

 1. Forum dyskusyjne bossa.pl udostępniane jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie – zwanym dalej "Regulaminem", przez DOM MAKLERSKI Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-517 przy ul. Marszałkowskiej 78/80, wpisany w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000048901 - zwaną dalej "DM BOŚ".
 2. Regulamin określa zasady korzystania z Forum dyskusyjnego bossa.pl - zwanego dalej "Forum", zakres odpowiedzialności DM BOŚ oraz wszelkie inne informacje porządkowe.
 3. Forum służy do wymiany informacji, komentarzy, opinii i wypowiedzi na różne tematy w ramach działów tematycznych zdefiniowanych przez DM BOŚ.
 4. Dostęp do Forum posiadają jedynie Klienci posiadający w DM BOŚ internetowe rachunki papierów wartościowych, zwani dalej Użytkownikami.
 5. Użytkownicy Forum publikują swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. DM BOŚ nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na łamach Forum.
 6. Zabronione jest umieszczanie przez Użytkowników na łamach Forum treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, naruszających dobra osobiste. Niedopuszczalne jest również zamieszczanie treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, obraźliwe i naruszających zasady etykiety.
 7. Zabronione jest umieszczanie przez Użytkowników na łamach Forum reklam lub informacji mających przesłanie reklamowe.
 8. DM BOŚ zastrzega sobie prawo do usuwania fragmentów lub całych wypowiedzi, jak również zastrzega sobie prawo do blokowania Użytkowników Forum, naruszających postanowienia Regulaminu.
 9. W szczególności usuwane będą komentarze, które:
 • zawierają wulgaryzmy, 
 • zawierają słowa powszechnie uznanie za obraźliwe,
 • obrażają inne osoby, lub jakąkolwiek grupę społeczną,etniczną lub wyznaniową,
 • zostały wprowdzone przez osobę, która notorycznie łamie zasady zamieszczania komentarzy,
 • pozbawione są jakiejkolwiek logicznej treści,
 • zawierają niedozwolone elementy kodu HTML lub JavaScript.
 1. DM BOŚ nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Użytkownika lub osób trzecich za jakiekolwiek szkody włączając utracone korzyści w tym za szkody pośrednie, wypadkowe, wynikowe, szczególne lub moralne (nawet jeżeli wystąpienie takich szkód było możliwe do przewidzenia albo strona została powiadomiona lub posiada wiedzę o możliwości ich wystąpienia), wynikające z wypełnienia lub niewypełnienia któregokolwiek z warunków niniejszego Regulaminu przez Użytkowników (w tym również za szkody poniesione przez osoby trzecie), takie jak m.in. utrata przychodów lub spodziewanych zysków czy też utrata możliwości prowadzenia działalności. DM BOŚ nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody w tym utracone korzyści powstałe u Użytkownika lub osób trzecich w wyniku zastosowania się do komentarzy lub opinii publikowanych na forum.
 2. W żadnym przypadku DM BOŚ nie ponosi także odpowiedzialności za szkody związane z brakiem dostępu do Forum, zablokowaniem dostępu Użytkownika , usunięciem całości lub fragmentu wypowiedzi Użytkownika.
 3. Uczestnicy Forum poprzez umieszczenie swoich komentarzy i opinii na stronach Forum wyrażają zgodę na publikowanie tych treści w serwisie DM BOŚ.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.
 5. Korzystając z Forum Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 7. DM BOŚ zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
 8. Zmiany Regulaminu będą udostępniane na stronie [Regulamin forum].
 9. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania.